VGS

Statuten zijn onmisbaar, maar hebben ook de neiging om onder het stof te raken. Ze worden vervolgens daar pas weer onder vandaan gehaald als er iets mis dreigt te gaan. Dan is het echter niet uitgesloten dat ze niet meer actueel zijn. Bijvoorbeeld omdat de wetgeving, de verhoudingen of de omstandigheden inmiddels gewijzigd zijn. Dan blijken de met de beste bedoelingen toentertijd opgenomen bepalingen het nu knap lastig te maken om bepaalde, inmiddels heel wenselijke, plannen te realiseren.
Een andere punt is dat een wijziging van de statuten vaak met allerlei waarborgen is omkleed. Voor de meeste artikelen geldt dat tot wijziging alleen maar besloten kan worden in een vergadering waarin ten minste 2/3 van de leden aanwezig is. Ook dient een zelfde minimumaantal met zo’n wijziging in te stemmen. Sommige artikelen zijn dan ook nog eens ‘onveranderlijk’…

De VGS biedt u daarom aan uw statuten eens ‘tegen het licht te houden’. Dan wordt bezien hoe ze zich verhouden tot de formele wet- en regelgeving en tot hetgeen bij andere scholen (inmiddels) gebruikelijk is. In een rapportje wordt vervolgens met behulp van een cijfer aangegeven hoe noodzakelijk het is om daadwerkelijk tot statutenwijziging over te gaan. Met een ‘1’ wordt aangegeven dat uw statuten aan alle eisen voldoen, met een ‘5’ dat u tot onmiddellijke aanpassing dient over te gaan. De cijfers 2, 3 en 4 geven dan tussenvarianten aan.

De VGS biedt deze service haar leden gratis aan. In principe kunt u veertien dagen nadat u uw statuten hebt ingezonden een reactie van ons tegemoet zien .
Bij een eventuele aanpassing van de statuten kan de VGS u vervolgens ook behulpzaam zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om concrete wijzigingsvoorstellen, advisering over (on)mogelijkheden en begeleiding bij de daadwerkelijke aanpassing, ook op locatie (bijvoorbeeld in de algemene vergadering).
Deze dienstverlening vindt plaats tegen uurtarief. Over de omvang daarvan worden zoveel mogelijk vooraf afspraken gemaakt.
Omdat een statutenwijziging formeel door een notaris ‘bekrachtigd’ dient te worden, hebben wij daarvoor ook contacten met een notaris. Hij kan een en ander in samenspraak met u en ons afhandelen. Maar natuurlijk kunt u ook kiezen voor uw eigen notaris.

Indien u van deze scan gebruikt wilt maken, dient u de actuele versie van uw statuten (niet het huishoudelijk reglement) te mailen aan Jan Macdaniel onder vermelding van ‘statutenscan’. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk daarna een reactie.