VGS

Ontwikkelingen

De politiek heeft ingrijpende plannen op het gebied van seksuele diversiteit (LHBT-i) en in het bijzonder van de transgendergelijkheid. Die zullen zijn uitwerking niet missen binnen de scholen. Niet alleen in ons land, maar ook in de VN en in Europa vindt hierover volop gesprek en besluitvorming plaats. De belangrijkste recente ontwikkelingen op een rij.

OCW

 • Met onderwijskoepels heeft minister Bussemaker van OCW afgesproken dat steeds meer instellingen de sekseaanduiding achterwege zullen in hun communicatie met leerlingen en op studentenpasjes. Net voor de kerstvakantie heeft ze gemeld dat het kabinet ervoor gaat zorgen dat sekseregistratie (keuze M/V) wordt verminderd.
 • Verder heeft ze een subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 afgegeven. Instellingen die activiteiten ontwikkelen om dit te bevorderen kunnen daarvoor vanaf 1 januari jl. subsidie krijgen.
 • Ook heeft ze de Kamer op 20 januari jl. per brief geïnformeerd over de resultaten van haar emancipatiebeleid in de afgelopen kabinetsperiode. Daarin spreekt ze ook over de bevordering van LHBT-emancipatie. Deze brief is een vervolg op een tussenbrief van oktober jl. Duidelijk is wel dat gendergelijkheid voor het ministerie van OCW een aangelegen punt is.
 • Net voor de kerst stuurde OCW een brief naar de Tweede Kamer met de onderzoeksresultaten van een monitor sociale veiligheid die is uitgevoerd over de periode 2010-2016. Onderzocht is in hoeverre de nieuwe Wet sociale veiligheid uit 2015 wordt nageleefd door de scholen. Dat dit over het algemeen wel gebeurt, blijkt uit dit rapport.

Tweede Kamer

 • Kamerleden van D66, PvdA en GroenLinks hebben recent een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een verbod op discriminatie van transgenders moet bewerkstelligen. Het voorstel is om de geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie in de Algemene Wet gelijke behandeling op te nemen.
 • Verder kwam deze week in het nieuws dat er een Kamermeerderheid lijkt te zijn om artikel 1 van de Grondwet uit te breiden. Men wil opnemen dat discriminatie wegens handicap en seksuele gerichtheid verboden is.
 • Op 22 februari a.s. vergadert de onderwijscommissie van de Tweede Kamer over het inspectierapport kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit (zie hier de agenda). Over genoemd rapport hebben we eerder dit bericht geplaatst. Een opvallende conclusie was dat scholen met een specifieke levensbeschouwelijke identiteit meer aandacht aan seksuele vorming, weerbaarheid en diversiteit besteden dan andere scholen.

Verenigde Naties

 • Binnen de VN wordt een grote lobby gevoerd voor de gendergelijkheid. Afgelopen november hebben de VN een VN-expert seksuele diversiteit aangesteld in de persoon van mr. Vitit Muntarbhorn. Hier leest u wie hij is en welk mandaat hij heeft. Als genderwaakhond gaat onder andere kijken of de landen voldoende actie ondernemen op de aanvaarding van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
 • Tijdens een consultatie bij de VN op 25 januari jl. heeft Henk-Jan van Schothorst van de Transatlantic Christian Council (TCC) een aantal vragen aan genoemde VN-expert gesteld. De strekking daarvan is dat hij vindt dat de heer Muntarbhorn zijn mandaat veel te ruim opvat. Hij vroeg de VN-expert of hij respect wilde tonen voor verschillende religieuze visies op seksualiteit, ook binnen identiteitsgebonden scholen. Een verslag leest u in het RD.

Europa

 • Daarnaast wordt er in Brussel gesproken over het thema. Op 27 en 28 januari jl. vergaderde het Brussels Beraad over dit thema. Gesproken is over de impact van de genderideologie voor ouderrechten, autonomie van instituties en het recht op onderwijs. Meer daarover leest u hier.

Plannen netwerk 2017

De VGS vindt dat er sprake is van zorgelijke ontwikkelingen. Natuurlijk mag er niet gediscrimineerd worden op basis van geslacht, daar staat de VGS ten volle achter. Echter, in hoeverre bestaat er straks nog ruimte voor andere opvattingen dan de mainstream? Mogen identiteitsgebonden scholen nog wel een Bijbels genormeerde opvatting hebben op seksualiteit? Het netwerk sociale veiligheid is zich op deze thematiek aan het bezinnen. Voor 2017 heeft het netwerk daarom de volgende plannen:

 1. Naast de nieuwe ontwikkelingen zal het debat in de Tweede Kamer over sociale veiligheid worden gevolgd. De scholen en kerken informeren we daarover via de website.
 2. Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart willen we contact leggen met bewindspersonen, politici en ambtenaren van OCW om aandacht te vragen voor de visie van onze scholen.
 3. We willen een aantal VGS-scholen en –kerken vragen wat er op dit moment speelt op hun school rond dit thema, als ze daartoe willen meewerken. Het netwerk wil steekproefsgewijs inventariseren wat de stand van zaken is en wat de scholen aangeven nodig te hebben.
 4. Het netwerk doet aan visieontwikkeling op het punt van sociale veiligheid en seksuele diversiteit binnen de scholen. Daartoe zijn in een eerder stadium een visienota en een handreiking sociale veiligheid uitgeven. Door leden zijn deze bij ondergetekende digitaal op te vragen. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen rond LHBT-i willen we de visienota actualiseren. Dat zal in nauwe samenwerking gebeuren met de achterban en een aantal experts via een zorgvuldig proces.

Over het netwerk sociale veiligheid

Het netwerk is door de VGS opgericht in 2008 (toen heette het nog stuurgroep (homo)seksualiteit) en vergadert zo’n viermaal per jaar. Het netwerk staat onder leiding van de VGS en bestaat uit een brede doorsnee van de scholen en instellingen uit de VGS-achterban. Dat zijn leidinggevenden en beleidsmakers vanuit het PO, VO, MBO, HBO (Driestar educatief), RMU, VBSO en VGS. Doel van het netwerk is om de scholen te ondersteunen bij de visievorming vanuit Bijbels genormeerde opvatting. Een tweede doel is om in nauw contact te staan met politici en maatschappelijke organisaties ten behoeve van belangenbehartiging en vertegenwoordiging van het christelijk-reformatorisch onderwijs.