VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Tenminste 54% van de ondervraagden wil een gefaseerde herstart van het onderwijs. Leerlingen met kwetsbare thuissituaties (78%) of die extra ondersteuning nodig hebben (55%), moeten hierbij voorrang krijgen. Pieter Moens (VGS): “Het normaliseren van het onderwijs is van groot belang. Daarbij hebben scholen de ruimte nodig hoe ze de herstart vormgeven. Geen een school is hetzelfde, elke school weet voor zichzelf wat het beste is.” Alle betrokken organisaties benadrukken daarbij het belang van een goed communicatie naar ouders, docenten, leerlingen en de MR over de gekozen maatregelen per school en de bijbehorende onderbouwing. “Bij deze herstart is het van belang om goed mee te nemen wat de impact op de gezinnen. Nu zijn alle kinderen thuis. Als een deel weer naar school gaat, geeft dat weer een andere dynamiek in het gezin en voor de ouders”, voegt Arno Bronkhorst (VBSO) toe.

Een factor van grote zorg is de toenemende kans op besmetting. Daarom is een goede, permanente en zichtbare schoonmaak van vitaal belang. Laat de schoolleiding een goed plan opzetten en transparant daarover zijn om het vertrouwen te winnen. Laat de overheid deze extra inzet ook faciliteren. Daarnaast zijn zorgen om de gezondheid van leerkrachten, hun leerlingen en hun families een belangrijk item.

Op de vraag: “Is een gefaseerde opstart waarin onderwijs met leerlingen in school en onderwijs op afstand voor een leerkracht te combineren?”, antwoord 45% van de ondervraagden negatief. En op de vraag: “Verwachten jullie ook een hoger ziekteverzuim onder onderwijsgevenden?” geeft slechts 34% het antwoord ‘nee’. Toch is het herstarten onderwijs een belangrijk doel. Moens: “Dat kan als we het partieel doen en uiteraard passend binnen de geldende richtlijnen om de gezondheid van elkaar te beschermen en te bevorderen.”

Voor de herstart van scholen is geen eenduidig draagvlak onder onderwijsgevenden. Het tegengaan en opvangen van crisis gerelateerd ziekteverzuim en het merkbaar vergroten van hygiëne zijn belangrijke items in de personeelszorg. Dat dient ook het herwinnen van basisvertrouwen om gezond te kunnen werken op school”, aldus Jan Kloosterman (RMU). In dat licht zijn de deelnemende organisaties positief over de insteek van de overheid om leerkrachten met betrekking tot het testbeleid hetzelfde te behandelen als het zorgpersoneel.

Uit het onderzoek blijkt verder dat thuisonderwijs over het algemeen intensief, maar goed is verlopen. Gerdien Lassche onderstreept dit: “Het is een gouden kans om met dit gegeven de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kinderen en de leerkrachten verder uit te bouwen.” Vanuit het VBSO voegt Arno Bronkhorst daar aan toe: “Nu spreken over leerachterstanden is een verkeerd statement, doet afbreuk aan de gepleegde inzet. We hebben vertrouwen in het onderwijs dat ze indien nodig leerachterstanden kunnen inhalen.”

De gezamenlijke organisaties hebben waardering voor de voorzichtige lijn die het kabinet aanhoudt. De onderbouwing voor de aanpassingen van de maatregelen is transparant en duidelijk. “We roepen iedereen op om de maatregelen nauwgezet te volgen. En waardeer de onderwijsgevenden eens extra. Laat horen wat er goed gaat en waardeer hun inzet!”, aldus Jan Kloosterman.

Gezamenlijk roepen de organisatie op om onderwijsgevenden met kinderen thuis extra te helpen. “Regel indien nodig opvang voor de kinderen van de docenten. Onderwijsgevenden hebben een vitaal beroep en nu van cruciaal belang. Laat schoolbesturen dan opvang organiseren”, aldus Gerdien Lassche. Dat geldt het primair onderwijs maar wellicht straks ook voor het Voortgezet Onderwijs. Het is positief dat het vooruitzicht er is dat de VO scholen per 1 juni open kunnen gaan.

We leven in een veelzeggende tijd waarin ook het onderwijs stil gezet is. Wat de toekomst brengt weten we niet. Wij zijn sámen verantwoordelijk. Laten we die verantwoordelijkheid nemen in de belijdenis dat de HEERE regeert!

Gezamenlijk persbericht van: KLS, RMU, ROV, VBSO en VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT