VGS

Het onderwijs dient niet in de eerste plaats gericht te zijn op leerlingen zo prettig mogelijk door een door henzelf samengestelde schoolloopbaan te loodsen, maar – om onderwijspedagoog Gert Biesta aan te halen – op het opwekken bij leerlingen van een verlangen naar volwassenheid. Dat stellen de drie profielorganisaties in hun inbreng voor het nog te verschijnen (vervolg)advies van de Onderwijsraad over differentiatie en selectie.

‘In dat traject leren jongeren zich te verhouden tot hun vrijheid, tot de samenleving om hen heen, tot de aarde en – op onze christelijke scholen – de transcendente werkelijkheid. Voor de christelijke scholen zijn in deze opdracht de pedagogische en levensbeschouwelijke bronnen met elkaar verweven.’

Toegankelijkheid

De minister van Onderwijs heeft de raad gevraagd een vervolg te geven aan het eerdere advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel (2019) en daarbij in te gaan op differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel in het licht van kansengelijkheid en kwaliteit. In het nieuwe advies gaat de raad dieper in op hoe de vergaande differentiatie de toegankelijkheid en kansengelijkheid beperkt en wat daaraan te doen is. De adviesvraag luidt: Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken?

Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken?
adviesvraag

In het advies besteedt de raad aandacht aan hoe selectie georganiseerd kan worden zodat kansen voor verschillende groepen leerlingen geborgd zijn. En wat dat betekent voor selectiemomenten en gestandaardiseerde centrale toetsen en examens. Het advies gaat over het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2021.

Afgewogen advies

Tot 1 november was er gelegenheid om hierover met de Onderwijsraad mee te denken en om voorbeelden, analyses en suggesties aan te reiken. De raad gebruikt alle input om te komen tot een afgewogen advies.