VGS

In het regeerakkoord van afgelopen najaar is voor het eerst aandacht besteed aan de hoge werkdruk in het primair onderwijs. Komende jaren zouden middelen komen die op zouden lopen tot 430 miljoen euro in 2021. Op korte termijn was hierdoor nog geen geld beschikbaar. Gezien de urgentie van het probleem heeft het kabinet besloten om een deel van de middelen eerder beschikbaar te stellen. Hierdoor komt per het nieuwe schooljaar 2018/19 al 237 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt jaarlijks toegekend aan het primair onderwijs. Vanaf schooljaar 2021/22 kan jaarlijks 430 miljoen beschikbaar komen.

De regeling

Het akkoord is opgesteld om de werkdruk te verminderen, mede zodat de sector aantrekkelijk wordt om in te werken en het lerarentekort niet verder oploopt. Iedere school heeft te maken met eigen problematiek. Daarom kiezen scholen zelf welke maatregelen genomen moeten worden om de werkdruk te verminderen. Hiervoor worden de volgende stappen gevraagd:

  1. Iedere school voert een gesprek met het gehele team over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen die zij hiervoor voorzien.
  2. Op basis van dit gesprek wordt een bestedingsplan opgesteld dat ter instemming wordt voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR (PMR). Wanneer binnen uw school de instemmingsrechten van de MR (PMR) zijn omgezet in adviesrechten, geldt hiervoor een adviesrecht van de PMR. In dit bestedingsplan worden de doelen, verwachtingen en manier van evaluatie door PMR benoemd.
  3. In het jaarverslag zal verantwoording afgelegd worden over de besteding van de middelen. Dit betreft een beschrijving van het proces hoe beslissingen tot stand zijn gekomen alsook een (globaal) overzicht van daadwerkelijke bestedingen. De PMR wordt na afloop ook geïnformeerd over de besteding van de middelen voor hun school.

Hoogte van de extra middelen

Vanaf komend schooljaar wordt jaarlijks 237 miljoen euro beschikbaar gesteld. De hoogte van het bedrag per school wordt binnenkort gepubliceerd op de websites van sociale partners, wij zullen u hiervan op de hoogte stellen. Het gaat naar schatting om bedragen van circa 150 euro per leerling.

Bestedingsdoelen

De middelen kunnen ingezet worden voor uiteenlopende zaken. Denk bijvoorbeeld aan extra onderwijzend personeel voor kleinere groepen, extra onderwijsassistentie voor meer handen in de klas of een conciërge voor administratieve lasten. De sociale partners hopen binnenkort gezamenlijk een handreiking op te stellen waarin verschillende mogelijkheden worden uitgewerkt. In 2020 zal een tussenevaluatie plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of het structurele budget van 430 miljoen (al dan niet gewijzigd) wordt gecontinueerd.

Conclusie

Op relatief korte termijn krijgt u al extra middelen beschikbaar. Dit biedt mogelijkheden maar ook verplichtingen. Hoewel de middelen op verschillende manieren besteed kunnen worden zijn ze wel enigszins geoormerkt. Er is een bestedingsplan en expliciete verantwoording voor nodig. Het is daarom raadzaam om niet te lang te wachten met het opstellen van uw bestedingsdoelen. Wellicht kunt u de formatie uitbreiden of kan personeel dat af moest vloeien nu in dienst blijven voor het aanpakken van de werkdruk.
Wenst u ondersteuning bij het onderzoeken van verantwoorde mogelijkheden voor uw school en het opstellen van een bestedingsplan? Neem dan contact op met ondergetekende of de financieel adviseur van uw school.

Overigens blijven de bonden aandacht vragen voor hogere salarissen door middel van een staking op 14 februari. Het standpunt van de VGS aangaande deze stakingen blijft ongewijzigd. Zie hiervoor ons eerdere artikel.