VGS
Foto door: Jos Kuklewski, jkimages.nl

Strijdperk

In zijn proefschrift dat Niels Rijke maandag 25 november 2019 heeft verdedigd aan de Universiteit van Utrecht biedt hij een zeer interessante schets van dit ‘strijdperk’. Daarbij komt ook het reformatorisch onderwijs ruimschoots aan bod. Hij schets het beleid van reformatorisch onderwijs in het algemeen, maar ook aan de hand van een aantal concrete casussen. Naast zijn analyse van schooldocumenten, ligt hier een groot aantal interviews met schooldirecteuren aan ten grondslag. Daarmee heeft hij het evenwicht bewaard tussen perspectief van werknemer en werkgever. Het beeld dat Niels daarmee uiteindelijk schetst is heel reëel. Al acht hij het wel aannemelijk dat werkgevers bij arbeidsgeschillen logischerwijs terughoudender zijn in het doen van mededelingen dan (voormalige) werknemers.

Dat er sprake is van botsende grondrechten is mede een gevolg van de (gelukkige) omstandigheid dat de wetgever tot op heden daarin geen hiërarchie heeft aangebracht. Bijvoorbeeld door op voorhand te stellen dat het discriminatieverbod boven de vrijheid van godsdienst uitgaat. Een ander onderwerp dat in het proefschrift aan de orde komt is het begrippenpaar ‘consequent en consistent’ uit de jurisprudentie. Een voorschrift dat in de praktijk werkgevers nog weleens noopt tot een rigider optreden dan dat zij eigenlijk zouden wensen. Ook is er aandacht voor de ‘schuivende panelen’ binnen de verschillende categorieën van scholen (o.a. gereformeerd-vrijgemaakt, reformatorisch, orthodox protestants-christelijk en evangelisch) en het botsen van de Wet van God met de burgerlijke wet.

Symposium

Voorafgaande aan de promotie is er een symposium gehouden, waaraan ook door de VGS en vanuit de VGS-identiteitscommissie een bijdrage is geleverd. Daar is onder andere gesproken of voor alle categorieën personeelsleden (denk daarbij bijvoorbeeld aan een leerkracht en een roostermaker) dezelfde identiteitseisen gesteld kunnen worden.

Bestellen?

Het lezen waard!

Een voortdurende schoolstrijd; Identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten
Auteur: N. A. Rijke
ISBN: 9789462907133

Zie ook:
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/nadruk-op-gelijkheid-doet-appel-op-school-1.1612422
https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/praat-met-docent-over-identiteit-1.1612991

Foto door: Jos Kuklewski, jkimages.nl