VGS

Digitale leermiddelen rukken op. Door hiervan gebruik te maken wisselen scholen persoonsgegevens uit met leveranciers. Leerlingen loggen in en hun leerresultaten staan in de app van de methode. Bij de uitwisseling zijn scholen en leveranciers betrokken: school-administratiesystemen, ELO’s, authenticatie-voorzieningen, methode applicaties, portalen bij distributeurs en uitgever. Goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging zijn dan geen overbodige luxe.

Minimale uitwisseling persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wisselt een school uit met de leverancier van digitale leermiddelen? Het is goed voor een school om die vraag te stellen. Zijn er misschien persoonsgegevens die de leverancier niet persé hoeft te weten? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat uit van het beginsel van dataminimalisatie of ‘minimale gegevensverwerking’. Dit betekent dat niet meer persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor het doel.

Pseudonimisering: de ECK iD

De noodzaak om persoonsgegevens van leerlingen uit privacyoverwegingen te beschermen ligt verankerd in de Wet Pseudonimisering Leerlinggegevens die geldt sinds 1 februari 2018. Op grond van deze wet kunnen scholen het persoonsgebonden nummer van een leerling eenmalig gebruiken om een pseudoniem (deknaam) voor deze leerling te maken. Dat gebeurt in een centraal georganiseerde nummervoorziening. Het is overigens geen wettelijke verplichting om hieraan mee te doen.

Stichting Kennisnet is verantwoordelijk voor de realisatie van deze nummervoorziening en werkt op dit moment aan de invoering van het zogeheten ECK iD, een speciaal iD dat gebruikt wordt in de ‘Educatieve ContentKeten’ (ECK). Het ECK iD, ook wel Keten iD genoemd, helpt scholen de gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen veilig te regelen. Gebruiken alle leveranciers in de ‘educatieve contentketen’ het Keten iD, dan kan de gegevensuitwisseling met minder persoonsgegevens toe. Zo voldoe je als school gelijk aan het beginsel van minimale gegevensverwerking.

Meer informatie over de ECK iD en de aanmelding is te vinden op een speciale website van Kennisnet: www.ECK iD.nl

Advies VGS

Wij adviseren scholen het aanvragen van een ECK iD serieus te overwegen. De wet verplicht schoolbesturen niet tot het gebruiken van een pseudoniem. Alleen de wettelijke mogelijkheid is geboden, dus scholen kunnen hun eigen afweging maken. De verwachting is wel dat de ECK iD steeds meer gebruikt zal gaan worden in het onderwijs, en dat het in de toekomst leidend wordt bij de uitwisseling van leerlinggegevens met aanbieders van educatieve leermiddelen. Gebruik van het pseudoniem ligt bovendien in lijn met het Convenant van de onderwijssector over digitale onderwijsmiddelen uit 2018. Ook het ministerie van OCW steunt de oproep van de PO-Raad en Kennisnet aan schoolbesturen om zich aan te melden bij de Nummervoorziening.