VGS

De Onderwijsraad is het belangrijkste adviesorgaan van regering en parlement over onderwijsvraagstukken en -wetgeving. Gevraagd, maar ook ongevraagd kan de raad politici wijze raad geven. Daarnaast geldt de Onderwijsraad als ‘hoeder van artikel 23’: zij let erop of de onderwijsvrijheid niet door wetgeving wordt ingeperkt: de overheid moet zich terughoudend opstellen omdat scholen ruimte hebben hun onderwijs volgens eigen opvattingen in te richten.

Werkprogramma

De raad is gestart met de voorbereiding voor haar werkprogramma 2023 – en daarvoor vraagt ze om suggesties vanuit het onderwijsveld. Op de website van de raad kunt u meer lezen over het werkterrein van het adviesorgaan.

Het jaarlijkse werkprogramma van de Onderwijsraad biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de raad komend jaar adviseert. Naast de adviesvragen vanuit regering en parlement heeft de raad ook ruimte voor een advies of verkenning uit eigen beweging. Het werkprogramma wordt opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, de Tweede en Eerste Kamer en een groot aantal betrokkenen in het onderwijsveld, waaronder de profielorganisaties.

Inkijk

De Onderwijsraad biedt iedereen de mogelijkheid mee te denken. Aan welke onderwerpen en vraagstukken in het onderwijs zou de Onderwijsraad volgens u in 2023 aandacht moeten besteden? Uw suggesties voeden niet alleen de inhoud van het Werkprogramma 2023 en de werkprogramma’s in de jaren erna, maar geven de raad ook een belangrijke inkijk in wat het onderwijsveld belangrijke vragen en onderwerpen vindt.

Uw bijdrage kunt u tot 8 april leveren via een formulier op de site van de Onderwijsraad.

VGS-inbreng

Namens onze achterban en die van de VBSO heeft de VGS op maandag 14 maart meegedaan aan een overleg met de Onderwijsraad over haar werkprogramma. Daarbij hebben we drie punten ingebracht:

  1. Neem in deze tijd van (bestuurlijke) schaalvergroting de positie van kleine scholen eens onder de loep: hoe kunnen zij levensvatbaar blijven?
  2. De sociale cohesie staat onder druk; de samenleving polariseert en lijkt uiteen te vallen: wat is daarvan het effect op kinderen?
  3. De school groeit steeds meer uit tot een maatschappelijk instituut dat verantwoordelijk is voor het oplossen van steeds meer problemen in gezinnen en in de maatschappij: vragen we niet te veel van hen, en komt het primaire proces daardoor niet te veel onder druk te staan?

Meer informatie?

Wie meer wil weten over de (historie van de) Onderwijsraad en op haar visie op onderwijsvrijheid, verwijzen we naar een podcastaflevering van Verus met Onderwijsraadvoorzitter Edith Hooge.