VGS

De SLO heeft van de minister de opdracht gekregen om de uit 2006 stammende kerndoelen en eindtermen in het funderend onderwijs te herzien. Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Vorig jaar is de SLO gestart met het actualiseren van de kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Na deze kernvakken is het nu tijd om de leergebieden bewegen & sport, mens &  natuur, mens & maatschappij, kunst & cultuur en moderne vreemde talen te actualiseren.

Vanuit de VGS en de VBSO doen we weer graag een beroep op deskundigen uit onze achterban om zich op te geven. We vinden het – net zoals eerder in het proces – belangrijk dat ook de kennis uit en de stem van het reformatorisch onderwijs in dit traject vertegenwoordigd is en dat wij zo een bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling voor alle leerlingen.

Voor betrokkenen is het bovendien verrijkend en leerzaam om mee te doen, zo weten we uit ervaringen van docenten die deelnamen aan curriculum.nu en betrokken zijn bij de huidige actualisatie.

Als u meedoet, laat het ons dan s.v.p. weten. De VGS en VBSO zijn graag bereid om u waar mogelijk te ondersteunen en van advies te voorzien.

Meer informatie en aanmelden kan op de website van SLO.