VGS

Hoe zat het ook alweer?

Scholen hebben meestal een voorziening voor het groot onderhoud. Deze voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welk groot onderhoud dient plaats te vinden. De dotatie (de gemiddelde kosten per jaar) aan de voorziening wordt als kosten begroot zodat de grote toekomstige uitgaven vanuit deze voorziening betaald kunnen worden.

Hoe wordt het?

De wijziging betreft het niet langer middelen (egaliseren) van het grote onderhoud. Nu wordt al het toekomstige groot onderhoud per jaar bij elkaar opgeteld en gemiddeld berekend wat er per jaar aan dotatie nodig is. Dit egaliseren is na 1 januari 2024 niet meer toegestaan. De toekomstige voorziening dient per component te worden opgebouwd. Groot schilderwerk over 5 jaar voor 10.000 euro zorgt voor een jaarlijkse dotatie van 2.000 euro voor schilderwerk. En het vervangen van kozijnen dient iedere 20 jaar te gebeuren. Indien hiervan inmiddels 15 jaar zijn verstreken, dient er 15/20e van de verwachte kosten in de voorziening groot onderhoud te zitten voor specifiek de kozijnen. Juist deze laatste omrekening kán gaan zorgen voor een hogere stand van de voorziening.

Impact op de financiën

Zoals gesteld dient al het grote onderhoud uit de MJOP te worden omgerekend van een gemiddelde stand naar een stand per component. Dit kan grote financiële consequenties hebben, maar dat hangt helemaal af van het MJOP, de leeftijd van het gebouw enz. Indien uit de omrekening blijkt dat er een hogere stand van de voorziening nodig is, dan gaat dit ten laste van het eigen vermogen. Het weerstandsvermogen zal dan dalen.

Wijzigt er nog meer?

Niet alle posten die nu in de reguliere MJOP’s staan komen nog in aanmerking voor een voorziening groot onderhoud. Kleine kosten, jaarlijkse kosten en kosten van vervanging die tot een verbetering van het bestaande product leiden komen niet in aanmerking. De eerste twee gaan direct naar het resultaat. De derde zal worden geactiveerd, waarna erover wordt afgeschreven. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van een CV ketel door een meer duurzaam exemplaar of een warmtepomp.

Wat moet u doen?

De meerjarenonderhoudsplanning zal een prominentere plaats gaan innemen rond het begrotingsproces.  Uw MJOP dient actueel en geschikt te zijn voor de nieuwe systematiek. Het belangrijkste is dat er een cyclus van onderhoud is opgenomen. Vervolgens dient uw plan omgerekend te worden naar een voorziening groot onderhoud. Met dit laatste zijn wij u graag van dienst.

Wat kunt u van ons verwachten?

Op de website zullen we in meerdere artikelen stilstaan bij deze impactvolle wijziging. Verder hebben we reeds een model ontwikkeld om uw MJOP om te rekenen per component én waaruit we de toekomstige dotatie kunnen bepalen. Ook het adviseren welke onderdelen wel en niet in deze berekening thuishoren zal aan bod komen. De komende maanden zullen wij u hierover proactief benaderen. Indien u eerder vragen hebt kunt u ondergetekende, Arjen de Kraker of uw eigen financieel adviseur raadplegen.