VGS

Afgelopen week hebben alle schoolbesturen een brief en een stappenplan van het ministerie ontvangen. Hierin wordt nogmaals aangegeven dat door middel van deze signaleringswaarde gekeken gaat worden of u mógelijk teveel publiek vermogen aanhoudt. In de jaarrekening zult u ongeacht de uitkomst van de signaleringwaarde een onderbouwing moeten geven van uw vermogen.  Indien het vermogen boven de signaleringwaarde uitkomt zal er een bestedingsplan moeten worden opgesteld hoe u de reserves ten behoeve van het onderwijs aan gaan wenden. Dit dient u in samenspraak met het RVT en de MR te doen. Een goede onderbouwing van uw eigen vermogen is dus gewenst.

In het stappenplan is nogmaals schematisch weergegeven wanneer een en ander in gang wordt gezet. In samenspraak met uw financieel adviseur zal tijdens het begrotingsproces van 2021-2025 reeds nadrukkelijke aandacht worden geschonken aan de signaleringswaarde van uw bestuur. In het stappenplan wordt aangegeven dat u binnenkort uw signaleringswaarde kunt checken. Dit zal echter een waarde uit het verleden betreffen. In de begroting zal tot uiting worden gebracht wat de huidige en de toekomstige ontwikkeling van deze waarde zal zijn. Een deel van uw onderbouwing is daarmee wellicht al gemaakt!

Er zijn twee belangrijke vragen die gesteld moeten worden voordat u verdere uitspraken kunt doen over uw vermogen in relatie tot de signaleringswaarde:

  1. Wat is mijn minimaal te hanteren vermogen? De overheid legt u nu een soort maximaal vermogen op. Maar wat is de ondergrens van uw bestuur? Wat hebt u minimaal nodig om uw risico’s op te kunnen vangen. En is dit wellicht meteen een verklaring waarom u een hoger vermogen dient de hanteren dan de signaleringswaarde aangeeft?
  2. Hanteert u bovenop dit vermogen nog ander, tijdelijk vermogen? Hierbij moet u met name denken aan het sparen voor een grote uitgave.

Om deze vragen in kaart te brengen zijn er reeds verschillende besturen die hun eigen weerstandsvermogen hanteren. Aan dit minimale weerstandsvermogen ligt een vermogensanalyse ten grondslag. Hierbij vindt, samen met u, een inventarisatie van de algemene en specifieke risico’s plaats, welke u tevens kunt gebruiken voor het benoemen van risico’s in uw jaarverslag en begroting. Vervolgens vindt een uitwerking van de specifieke risico’s én een actuele berekening van de vaste activa en het vermogen plaats. Ook uitbreidings- of vervangingsinvesteringen zijn daarbij doorgenomen. Het geheel dient vervolgens mede als een onderbouwing op de eis die vanuit de signaleringwaarde wordt gesteld.

Uiteraard zijn er variaties mogelijk op de genoemde vermogensanalyse (beknopter/uitgebreider al naar gelang waarvoor u het nodig hebt). Mocht u interesse hebben in een vermogensanalyse of wilt u bespreken wat wij hierin voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met ondergetekende.