VGS

Nadat in 2010 de eerste versie van het VGS- identiteitsprofiel is uitgebracht, is begin 2018 een tweede versie daarvan, voorzien een handreiking, verschenen. In het profiel worden de hoofdlijnen van de identiteit van het christelijk-reformatorisch onderwijs beschreven. Waar dat onderwijs dus voor staat en gaat. Om van zo’n papieren document op en rond de school echter een levende werkelijkheid te maken, is het in ieder geval van belang dat iedereen die bij het geven van het onderwijs op de school betrokken is, ook van de inhoud van dat profiel op de hoogte is. In een artikelenserie brengen we het profiel nog meer onder de aandacht door zowel de inhoud als de praktische consequenties ervan toe te lichten.

Ouders en kerk

De ouders zijn ‘eindverantwoordelijk’ omdat zij de kinderen van de HEERE hebben ontvangen. Maar ze hebben die dan wel van Hem ‘te leen’ gekregen met de opdracht ze op te voeden ‘in de lering en vermaning des Heeren’ (Efeze 6). Op grond van de doopbelofte schakelen ouders bij die opvoeding óók de school in. De kerk draag vanuit een eigen verantwoordelijkheid ook bij aan hun vorming. Dit doet ze door de prediking en catechese, en vaak ook in het jeugdwerk en/of op de zondagschool.

Het doel van de school is het leveren van een bijdrage aan de opvoeding en vorming van kinderen en leerlingen.

Dé Weg en andere wegen

Niet dat daar alles mee gezegd is. Ook opa en oma spelen een rol. Maar denk ook aan overige familieleden, vrienden(groepen), de media, de buurt en aan andere verenigingen. Als het goed is dragen al die ‘omstanders’ in een zelfde lijn aan die opvoeding mee. Binnen die gemeenschap wordt het kind door de (mede)opvoeders met Johannes de Doper gewezen op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Natuurlijk zijn er in de omgeving van de leerlingen ook andere geluiden te horen en wordt er ook op andere wegen gewezen, maar bij een opvoeding naar Schrift en belijdenis zal het toch ten diepste gaan ‘om het enige nodige’, om Hem op Wie Johannes wijst. Dat is de hoofdboodschap die de jeugd te horen krijgt en voorgeleefd ziet.

In dienst van de naaste en samenleving

Het onderwijs op school beperkt zich echter niet alleen tot deze zaken. Leerlingen worden (volgens het profiel) ook geleerd ‘de hun geschonken gaven in te zetten in dienst van (…) de naaste en daarmee van de samenleving’. Op die manier worden ze gevormd ‘tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan’. Ook dat is een opdracht van de christelijk-reformatorische school in 2019.

Afhankelijkheid

Al met al is dit voor een school eigenlijk een onmogelijke opdracht. Een opdracht die zelfs ook met hulp van anderen niet echt te vervullen is. Daarom wordt onder het eerste kopje van het profiel ook uitgesproken dat de school die opdracht wil ‘vervullen in afhankelijkheid van de HEERE’. Uitgangspunt bij dat alles is ‘de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenis van de kerk’. Het volgende artikel zal dieper op dit aspect ingaan.

Voor leden van de VGS is zowel het profiel, als de handreiking opvraagbaar per mail (secretariaat@vgs.nl).