VGS

Het pensioenakkoord betreft een totaalpakket aan maatregelen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en – waar het in dit artikel om draait – een pakket maatregelen dat er aan moet bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken. Een deel van de maatregelen in dit pakket ziet op duurzame inzetbaarheid, een ander deel op ondersteuning bij eerder uittreden. We merken dat nog verwarring bestaat over een tweetal maatregelen uit dit pakket. Hierna zullen beide maatregelen daarom kort worden beschreven en onderscheiden, en zal een stand van zaken worden gegeven.

 1. Tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

  Met deze regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid door het verstrekken van een subsidie. Hiervoor wordt 964 miljoen euro beschikbaar gesteld gedurende de periode van vijf jaar (2021-2025). Het doel van de subsidie is tweeledig. Sociale partners in sectoren kunnen in gezamenlijk overleg subsidieaanvragen indienen met als doel het duurzaam inzetbaar houden van werkenden, maar anderzijds biedt de regeling ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk.

  Stand van zaken: het thema staat op de agenda van de sociale partners en momenteel wordt door onder andere VOION en de PO-raad een sectoranalyse uitgevoerd om in kaart te brengen wat specifieke aandachtspunten zijn voor duurzame inzetbaarheid in de sector onderwijs. Op basis van de uitkomsten van deze sectoranalyse zullen sociale partners bekijken of het indienen en (laten) uitvoeren van duurzame inzetbaarheidsactiviteiten in het kader van deze subsidieregeling opportuun zijn.

 2. Versoepeling RVU-heffing

  In dezelfde periode van 2021-2025 kunnen werkgevers gebruik maken van een tijdelijke fiscale drempelvrijstelling voor Regelingen voor Vervroegde Uittreding (RVU’s). Zo wordt het voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de werkgever over deze regeling een pseudo-eindheffing van 52% moet betalen. Deze maatregel moet worden onderscheiden van de MDIEU-subsidie die de sector kan aanvragen om werkgevers uitkeringen aan oudere werknemers te laten verstrekken met het oog op eerder uit dienst treden.

  De vrijstelling is generiek. Op deze manier wordt de ruimte geboden aan sociale partners om maatwerkafspraken te maken op sectoraal niveau.

  Stand van zaken: Sociale partners hebben nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het maken van maatwerkafspraken. Dit betekent dat werkgevers en werknemers op dit moment zonder cao-afspraken gebruik kunnen maken van de RVU-vrijstelling. Wel wordt ook ten aanzien van deze regeling momenteel een sectoranalyse uitgevoerd door onder andere VOION en de PO-raad om te beoordelen of maatwerkafspraken op sectoraal niveau moeten worden gemaakt.