VGS
  • De coalitiepartijen willen dat werknemers straks weer na drie jaar recht op een vast contract krijgen. Op dit moment zijn werkgevers na twee jaar dienstverband al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. De periode die de keten van dienstverbanden onderbreekt blijft zes maanden.
  • Het nieuwe kabinet wil dat tijdelijke contracten in verband met vervanging wegens ziekte voor invalkrachten in het primair onderwijs worden uitgezonderd van de ketenbepaling. Met de komst van de WWZ was de uitzonderingspositie van het onderwijs komen te vervallen. De coalitiepartijen willen dit terugdraaien.
  • Per 2019 kunnen werknemers vijf dagen door de werkgever betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Vanaf 1 juli 2020 wordt vaderschapsverlof verder uitgebreid. Per 1 juli 2020 krijgen werknemers de mogelijkheid om vijf weken vaderschapsverlof op te nemen naast de kraamverlof dagen. UWV zal dit verlof gaan bekostigen. De uitkeringsinstantie verstrekt hiervoor een uitkering, die 70% van het dagloon (en hoogstens 70% van het maximumdagloon) bedraagt. Het verlof is alleen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind op te nemen. Ook dit wordt uiteraard eerst nog een wetsvoorstel.
  • In het regeerakkoord wordt een herziening van het pensioenstelsel aangekondigd. Het persoonlijk pensioenvermogen houdt in dat iedere deelnemer een eigen, individuele pensioenpot krijgt. Daarmee verdwijnt de doorsneesystematiek waarbij de premie van jongeren deels wordt gebruikt voor het pensioenuitkering van ouderen. De verwachting is dat in 2020 de wetgeving hiervoor rond is.

Naast deze punten zijn er in het regeerakkoord nog tal van kleinere punten op het gebied van personele wijzigingen genoemd. Te denken valt aan diverse aanpassingen van de transitievergoeding, de verkorting van de duur van de premiedifferentiatie WGA, de wensen die het kabinet heeft ten aanzien van de uitvoering en inhoud van de WW en de WIA en ook de zienswijze op het lerarenregister.

Wij hopen u de komende regeerperiode rondom de stand van zaken op de hoogte te houden.