VGS

Zo is geconstateerd dat het met name een planningsvraagstuk van werkzaamheden gedurende het schooljaar is. Piekmomenten dienen zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Met elkaar is gesproken over een aantal praktische ideeën die bij kunnen dragen aan de spreiding van werkdruk door het jaar heen. Te denken valt aan:

  • leerlingvrije dagen/dagdelen door het jaar heen voor het opvangen van piekmomenten. Dit in ruil voor een week meivakantie;
  • deze leerlingvrije momenten plannen voor of na ouderavonden, Cito-toetsen etc.;
  • groepsplannen gezamenlijk maken op een leerlingvrije dag (met aanwezigheid van IB-er)
  • interne overdracht in eerste week zomervakantie in plaats van laatste werkweek;
  • jaaropening in laatste week van de zomervakantie;
  • mogelijk kan men terug van 3 naar 2 rapporten om piekmomenten te beperken;
  • kritisch kijken naar de noodzakelijkheid van bepaalde taken;
  • afspreken dat iedereen in de zomervakantie zijn/haar lokaal opruimt en klaarzet voor volgend jaar. Dit mag zelf ingedeeld worden en daar krijgen ze een x-aantal dagen voor.

Mede naar aanleiding van bovenstaande ideeën, bent u wellicht begonnen met de uitwerking op uw school. Regelmatig worden we door scholen gebeld die tegen beperkingen en/of vraagstukken aan lopen. Misschien heeft u nog helemaal niet over het vormgeven van uw taakbeleid nagedacht en komt u er niet aan toe. Of heeft u er voor gekozen om met uw MR en personeel af te stemmen dat u komend schooljaar gebruikt om ideeën verder uit te werken en vast te gaan leggen?

Met de introductie van de 40-urige werkweek zal u opnieuw uw taakbeleid onder de loep moeten nemen. Taakbeleid omvat de optimale afstemming tussen het takenpakket van de school enerzijds en de kwaliteiten, voorkeuren en beschikbare tijd van het personeel anderzijds, teneinde de organisatiedoelen van de school te realiseren.
De component ‘beschikbare tijd van het personeel’ moet passen binnen de kaders van de 40-urige werkweek. Ook dienen de nieuwe thema’s duurzame inzetbaarheid en professionalisering een plaats te krijgen.

VGS begeleidt u graag met de implementatie van de 40-urige werkweek en het opstellen van het (nieuwe) taakbeleid en/of verdere uitwerking ervan voor uw school. Voor meer informatie over invoering van de 40-urige werkweek en de mogelijkheden voor begeleiding voor uw schoolspecifiek taakbeleid kunt u terecht bij ondergetekende.