VGS

Tijdens deze periode betaalt u het loon van de werknemer door. Na 2 jaar ziekte beoordeelt UWV of u als werkgever voldoende werk heeft gemaakt van de re-integratie. Welke activiteiten u in het kader van de re-integratie ten minste moet ondernemen, zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Worden de genomen acties door het UWV als onvoldoende beschouwd, dan kunnen sancties in de vorm van langere loondoorbetaling voor u als werkgever het gevolg zijn.

“In de (soms) ingewikkelde wereld van Casemanagement, Wet Poortwachter, UWV regelgeving, Re-integratie, Arbeidskundige onderzoeken etc., heeft de VGS ons de afgelopen jaren op zeer vakkundige wijze bijgestaan en ontzorgd. Hierdoor konden de enorme personele en financiële risico’s goed onder controle blijven.”

…VGS pakt het gezond aan

VGS kan u (en uw medewerker) ontzorgen en adviseren. De ondersteuning door onze casemanager beoogt het bespoedigen van terugkeer van de werknemer naar de werkplek en het voorkomen van stagnatie van het re-integratieproces. Op deze wijze kan de schadelast als gevolg van het verzuim worden beheerst.

De ondersteuning van een casemanager in ziektetrajecten richt zich op de volgende activiteiten:

  • Opstellen van een Plan van Aanpak in samenspraak met betrokkenen.
  • Bewaken van de voortgang van het re-integratietraject, de dossieropbouw en de daarmee samenhangende wettelijke termijnen uit de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van de eerstejaarsevaluatie, het opstellen van het uiteindelijke re-integratieverslag en het inzetten van interventies door derden.
  • Optreden als contactpersoon voor de vele partijen, zoals directie, zieke werknemer en betrokken externe partijen (UWV, bedrijfsarts en reïntegratiebedrijven).
  • Verkennen van subsidiemogelijkheden.

Naast het aanwezig zijn op locatie bij geplande afspraken tussen werkgever en werknemer, onderhoudt de casemanager telefonisch contact met de bij het verzuim betrokken partijen en fungeert voor hen als vraagbaak.

Wilt u ook worden bijgestaan in deze vaak complexe en tijdrovende situaties? Dan kunt contact opnemen met HRM adviseur Arno van Buuren.