VGS

De werknemer kan op deze manier profiteren van een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer. De werknemer moet dan wel bereid zijn (een deel van) zijn bruto EJU en/of VU in te leveren. Hij krijgt voor het inleveren van het brutodeel een netto vergoeding terug.
Het financiële voordeel wordt groter naarmate de afstand woning-werk groter is. Aangezien de cafetariaregeling niet in de CAO is geregeld, dient een werkgever hier zelf beleid voor te formuleren.

De cafetariaregeling voor de werknemer

Zoals aangegeven in de inleiding heeft de medewerker de mogelijkheid bruto looncomponenten uit te ruilen. Bruto looncomponenten zijn bijvoorbeeld brutoloon, vakantie-uitkering (VU), eindejaarsuitkering (EJU). Het uitruilen van brutoloon ontraden wij aangezien de werknemer over zijn brutoloon VU en EJU opbouwt, door uitruil van brutoloon zou er een lagere VU en EJU ontstaan. Daarom is ons advies om alleen de eindejaarsuitkering uit te ruilen en indien noodzakelijk een gedeelte van de vakantie-uitkering voor zover dit binnen de wet- en regelgeving mogelijk is.

Per saldo resulteert deelname aan de cafetariaregeling voor de werknemer in het ontvangen van het fiscale voordeel over het bedrag dat wordt uitgeruild. Als voorbeeld een werknemer die een eindejaarsuitkering heeft van bruto € 1000,00 en de mogelijkheid heeft om € 1000,00 uit te ruilen met brutolooncomponenten. Als deze medewerker niet zou deelnemen aan de cafetariaregeling zou hij van de genoemde bruto € 1000,00 aan eindejaarsuitkering : € 1000,00 – 42% belasting = € 580,00 netto overhouden. Door deelname aan de cafetariaregeling levert de werknemer bruto € 1000,00 in en krijgt hij daar netto € 1000,00 voor terug. Dus, door deelname aan de cafetariaregeling is zijn voordeel € 1000,00 – € 580,00 = € 420,00.

De cafetariaregeling heeft voor de werknemer geen invloed op zijn pensioengevend inkomen. Wel heeft deelname aan de cafetariaregeling invloed op de hoogte van eventuele uitkeringen. Deelname aan de cafetariaregeling verlaagt het SV-loon. Het SV-loon is de basis voor een WIA en WW uitkering.

De cafetariaregeling voor de werkgever

In de inleiding is aangegeven dat er geen extra loonkosten voor de werkgever zijn als zijn werknemers deelnemen aan de cafetariaregeling. Er is zelfs een voordeel voor de werkgever, te weten : over het uit te ruilen bedrag hoeft geen werkgeverslasten betaald te worden.

Om als werkgever de werknemers te laten deelnemen aan de cafetariaregeling moet de werkgever een modelreglement cafetariastelsel opstellen. Een format hiervoor ontvangt de werkgever op aanvraag van VGS. Alleen als er een ondertekend exemplaar van dit reglement aanwezig is mogen de werknemers deelnemen aan de cafetariaregeling.

Jaarlijks wordt de werkgever eind oktober vanuit VGS er op geattendeerd dat zijn werknemers in december kunnen deelnemen aan de cafetariaregeling.

Administratiekosten

Het verwerken van de deelname aan de cafetariaregeling valt niet onder onze standaard dienstverlening. Dit valt onder onze aanvullende dienstverlening. De kosten die wij voor deelname aan de cafetariaregeling staan genoemd in onze tarievenbrief. De tarievenbrief is op te vragen via secretariaat@vgs.nl.