VGS

De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, GION van de Rijksuniversiteit Groningen, het Cito en het Kohnstamm Instituut. Voor de peiling is een representatieve steekproef van scholen getrokken. Burgerschapsonderwijs staat volgend jaar sowieso weer volop in de belangstelling van de onderwijsinspectie. Halverwege dat jaar zal namelijk – als de Eerste Kamer er ook mee instemt – de nieuwe burgerschapswet van kracht worden.

Samen met andere organisaties uit het onderwijsveld praat de VGS met de Onderwijsinspectie over hoe zij haar toezicht op het burgerschapsonderwijs precies gaat vormgeven. De Tweede Kamer heeft daarop via een motie van CDA en ChristenUnie aangedrongen, mede op voorstel van de VGS. Dat gesprek voeren we onder meer in het kader van de nieuwe onderzoekskaders waarmee de inspectie vanaf augustus 2021 gaat werken. De VGS heeft eind oktober samen met de VBSO gereageerd op de conceptonderzoekskaders. Tijdens het ringenoverleg met de inspectie op 3 februari staan de kaders opnieuw op de agenda.

"Samen met andere organisaties uit het onderwijsveld praat de VGS met de Onderwijsinspectie over hoe zij haar toezicht op het burgerschapsonderwijs precies gaat vormgeven."

Verstoring

In het toezicht door de inspectie staat volgend jaar een aantal thema’s centraal, waaronder uiteraard de coronacrisis en de effecten daarvan op het onderwijs en de onderwijskwaliteit. Het coronavirus blijft voor verstoring van het reguliere onderwijs zorgen. De inspectie vindt het belangrijk dat scholen ervaringen delen en van elkaar leren. Daarom is de toezichthouder het project ‘Kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’ gestart. De inspectie kijkt hierbij met scholen, opleidingen en besturen mee hoe zij met afstandsonderwijs omgaan. Hoe gebruiken ze dat, tegen welke zaken lopen ze aan en wat gaat er goed? Met dit project wil de inspectie een eerste beeld schetsen van de verschillende praktijken en van de kwaliteit van het afstandsonderwijs voor leerlingen en studenten. Het onderzoek vond deze maand plaats op 60 á 70 scholen en opleidingen en is vooral inventariserend. Er worden geen oordelen gegeven.

 

Interventies

Bij een nieuw themaonderzoek onderzoekt de inspectie vanaf februari 2021 de wijze waarop scholen informatie over de ontwikkeling van leerlingen bij taal en rekenen analyseren. De inspectie gaat dan na hoe de scholen interventies bepalen en hoe zij deze uitvoeren in de klas, ook met het oog op mogelijke achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van corona. Tijdens het onderzoek brengt de inspectie de rol van de leraar in kaart en gaat ze met schoolleiding en leraren in gesprek over de stappen die ze volgen in de cyclus van evalueren, analyseren en afstemmen. Het gaat daarbij over de klas als geheel en specifiek over leerlingen die hulp of extra ondersteuning nodig hebben. Het onderzoek is uitgewerkt als onderzoek op afstand, maar als de ontwikkelingen rondom het coronavirus het toelaten, vult de inspectie dit aan met een verdieping in de vorm van fysieke schoolbezoeken. De inspectie is van plan dit themaonderzoek over enkele jaren te herhalen om de ontwikkeling op deze belangrijke aspecten van het onderwijs in beeld te brengen.