VGS

Bij het vervullen van vacatures in het bestuur wordt veelal gewerkt met bindende voordrachten. Die werkwijze draagt er aan bij dat alleen zij worden gekozen die voldoen aan het profiel dat voor nieuwe bestuursleden geldt. Omdat er aan bestuursleden steeds hogere eisen worden gesteld en omdat het mede daardoor (vanwege de vereiste specifieke deskundigheid dus) ook moeilijker is geworden om twee ‘gelijkwaardige’ kandidaten voor te dragen, is in veel statuten inmiddels de mogelijkheid opgenomen om te werken met een zogenaamde enkelvoudige voordracht. In dat geval kan worden volstaan met het voordragen van één persoon per vacature.

De vraag is dan wel: Moet er in het geval van een enkelvoudige voordacht nog wel gestemd worden? In boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 37, lid 4) is bepaald dat dat in zo’n geval niet nodig. Met de voordracht is een bestuurslid in principe benoemd.

Toch heeft de algemene vergadering nog wel wat in te brengen (…). De vergadering kan namelijk besluiten om ‘het bindend karakter aan de voordracht te ontnemen’. Vaak dient dat op grond van de statuten met een tweede/derde meerderheid te gebeuren, in een vergadering waarin dat ook nog eens ten minste twee/derde van leden aanwezig is. wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan is de vergadering vrij in haar keus en kan in principe ‘iedereen’ als bestuurslid worden gekozen …

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u ons een andere juridische vraag voorleggen? Vanuit onze juridische helpdesk kunt u als lid van de VGS gratis gebruikmaken van onze dienstverlening. We reageren kort en bondig inhoudelijk op uw vraag. Ook hebben wij een handreiking opgesteld voor de belangrijkste juridische thema’s waar u op school zomaar mee te maken kunt krijgen. Per thema vindt u een korte uitwerking en kunt u lezen wie van ons u daarvoor het beste kunt benaderen. Download hier de handreiking.