VGS

Model taakprofiel

De werkelijke invulling van de taken van de coördinator kan de nodige vragen oproepen. Het is niet altijd duidelijk welke taken nu precies bij deze coördinator belegd moeten worden. Zowel de scholen als coördinatoren zelf hebben behoefte aan een duidelijke taakomschrijving. Daarom heeft de VGS een model ontwikkeld om de taken van de coördinator sociale veiligheid nader te omschrijven. Dit model is opgesteld in nauwe samenwerking met VBSO. U kunt dit gebruiken als hulpmiddel om de functie verder vorm te geven, maar ook om hiervoor bekendheid te creëren binnen uw schoolorganisatie.

Vertrouwenspersoon en contactpersoon

Om het onderscheid met andere taken aan te duiden, vindt u ook een taakprofiel voor de vertrouwenspersoon en contactpersoon in dit model opgenomen. Aangegeven wordt in hoeverre deze functies al dan niet verenigbaar zijn.

Implementatie

We adviseren om het model met taakprofielen passend te maken naar uw eigen schoolsituatie. Het verdient uiteraard aanbeveling om dit document te bespreken met de personen die de specifieke taken toebedeeld hebben gekregen. Het model dient – vóór vaststelling – ter instemming te worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Het gaat namelijk om regels op het gebied van het veiligheidsbeleid (Artikel 10 lid 1 e WMS). De taakprofielen kunnen als bijlage bij de klachtenregeling en/of het (sociaal) veiligheidsplan worden opgenomen. Ook treft u in het model voorbeeldteksten voor de schoolgids aan.

Is uw school lid van de VGS? Vraag het model met taakprofielen dan nu aan bij ondergetekende!