VGS

In het schoolprofiel wordt, zoveel mogelijk aansluitend bij het identiteitsprofiel, een beeld van de school geschetst. Scholen met voor leerlingen een min of meer gesloten toelatingsbeleid kunnen dit profiel gebruiken om van de ouders (volledige) instemming met het daarin geschetste beeld te vragen. Scholen met een opener beleid kunnen met het schoolprofiel aangeven wat de identiteit van hun school en het daar gegeven onderwijs is. Bij een open beleid kunnen de ouders gevraagd worden of zij de identiteit respecteren met als consequentie dat zij er dus mee instemmen dat hun kinderen op school volgens de idealen van het profiel worden onderwezen.

Schoolprofiel en identiteitsprofiel zijn aanvullend

Schoolprofiel en identiteitsprofiel zijn dus complementair: ze kunnen naast elkaar worden gebruikt. Het identiteitsprofiel met name in het kader van het personeelsbeleid, het schoolprofiel in het kader van het toelaten van leerlingen.

Opvragen

Eind 2018 is het profiel per mail binnen de achterban verspreid. Voor leden is een digitale versie van het profiel op te vragen bij het secretariaat.

Vragen

Voor vragen over de profielen of over bijvoorbeeld het toelatingsbeleid in het algemeen, kunt u contact opnemen met beleidsadviseur en jurist Jan Macdaniel.

Over deze onderwerpen kan ook een lezing of presentatie op locatie worden gegeven.