VGS

Onderwijsachterstandenbeleid

In een bericht eerder dit jaar heeft u kunnen lezen dat het onderwijsachterstandenbeleid aangepast wordt. In plaats van de indicator ‘opleidingsniveau’ ouders, worden meer variabelen gebruikt om het risico op een onderwijsachterstand te toetsen. De informatie hiervoor hoeft de school niet meer aan te leveren maar gaat via het CBS. Concreet houdt dit in dat u vanaf 1 augustus 2019 geen ‘gewichten’ meer bij hoeft te houden en het opleidingsniveau van ouders dus niet meer op hoeft te vragen.

Wat betekent dit voor de begroting?

De nieuwe regeling gaat in vanaf schooljaar 2019/20. Per schooljaar 2019/20 vervallen de componenten in de bekostiging die te maken hadden met de oude gewichtenregeling en impulsregeling. In VGS Begroot zijn daarom deze bekostigingsvariabelen vanaf het schooljaar 2019/20 uit het model gehaald. Voor 2018/19 is de oude regeling nog wel van kracht en werkt automatisch door in de bekostiging. Vanaf schooljaar 2019/20 dient u zelf een bedrag op te nemen op basis van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. Houd hierbij rekening met de overgangsregeling. Wanneer u in samenwerking met een financieel adviseur uw begroting opstelt wordt dit automatisch opgenomen, anders kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.

Verhoogde lonen en nieuwe bekostiging

Op de loonstrook van september heeft u kunnen constateren dat uw inkomen is gestegen. Alle werknemers in het onderwijs hebben een opslag van 2,5% ontvangen. Daarnaast zijn er voor leerkrachten nieuwe loonschalen van kracht. De bekostiging is gestegen om te compenseren voor de gestegen lonen.

Wat betekent dit voor de begroting?

De nieuwe loonschalen zijn verwerkt in VGS Begroot. De loonkosten worden doorberekend op de loonschalen per 1 januari 2019. De bekostiging voor schooljaar 2018/19 is ook aangepast op basis van de beschikkingen van eind september 2018. Alle variabelen zijn hiermee aangepast en uw begrote resultaat geeft hiermee een betrouwbaar beeld.

Materiële instandhouding

Afgelopen jaren is de hoogte van de materiële bekostiging begin oktober gepubliceerd. Zodra deze voor 2019 bekend is zal dit worden verwerkt in de variabelen van VGS Begroot. Tot die tijd zijn de variabelen van 2018 van kracht.

Stijging pensioenpremies

Sinds 2017 is ingezet op een hogere pensioenpremie omdat pensioenen duurder worden door een lagere rente en omdat we steeds ouder worden. De premiestijging wordt gespreid over de jaren 2017 tot en met 2019. In 2019 vindt daarom de laatste stap plaats. De stijging voor de werkgever wordt geschat op 1-1,5%.

Wat betekent dit voor de begroting?

Omdat de exacte stijging van de pensioenpremies nog niet bekend is en omdat de stijging naar alle waarschijnlijkheid wordt gecompenseerd door de overheid, kan deze ontwikkeling in de begroting buiten beschouwing worden gelaten. Wanneer u er toch voor kiest om een hogere premie op te nemen is het raadzaam om ook rekening te houden met extra bekostiging.