VGS

Prijsaanpassing

De regeling personele bekostiging wordt in drie fasen gepubliceerd. De eerste is voor aanvang van het schooljaar, de tweede kort na aanvang van het schooljaar en ten slotte na afloop van het betreffende schooljaar. In deze eerste publicatie zijn recente prijsaanpassingen ten opzichte van schooljaar 2018-2019 verwerkt. Gemiddeld genomen leidt dit tot een stijging van de personele bekostiging met 0,4%.

Werkdrukmiddelen

Zoals u in een eerder artikel heeft kunnen lezen is de verhoging van het budget voor de vermindering van werkdruk naar voren gehaald. In de nieuwe bekostiging is dit verwerkt door deze component van de bekostiging te verhogen van 155,55 euro per leerling naar 220,08 euro per leerling. De middelen voor werkdruk vermindering worden verstrekt via het personeel- en arbeidsmarktbeleid.

Onderwijsachterstanden

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de oude onderwijsachterstanden regeling vervallen en omgezet in een nieuwe verdeelsystematiek. Er worden geen middelen meer verstrekt per eenheid ‘schoolgewicht’ of via de subsidie impulsgebieden. De nieuwe regeling gaat uit van een bedrag per eenheid achterstandsscore. Deze score wordt bepaald via het CBS. Het bedrag per achterstandsscore wordt jaarlijks bepaald waarbij de subsidie op macroniveau gelijk zal blijven.

Om schoolbesturen voldoende tijd te bieden om zich voor te bereiden op het nieuwe beleid is er voorzien in een overgangsregeling. Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek minder middelen ontvangt, worden vaste percentages gebruikt om te compenseren voor het verschil. In schooljaar 2019-2020 wordt 75% van het verschil gecompenseerd, in 2020-2021 nog 50% en in 2021-2022 25%. Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek meer middelen ontvangt geldt ook een overgangsregeling. De percentages hiervan worden jaarlijks bij ministeriële regeling vastgelegd. Voor 2019-2020 is bepaald dat het verschil voor 49% wordt gecompenseerd.

Subsidie trekkend bestaan

Een aantal schoolbesturen ontvangt jaarlijks bijzondere bekostiging voor leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden. Deze regeling is in 2006 als overgangsregeling opgenomen toen het aantal gewichten werd teruggebracht van vijf naar drie. Nu de gewichten verdwenen zijn, komt ook deze overgangsregeling te vervallen. Omdat de gewichten per 1 oktober 2018 nog bekend zijn wordt de bijzondere bekostiging voor schooljaar 2019-2020 nog voor het laatst verstrekt. Vanaf 2020-2021 zal het budget (landelijk 130.000 euro) worden toegevoegd aan het reguliere budget voor onderwijsachterstanden.

VGS Begroot

De nieuwe bekostiging heeft ook gevolgen voor de variabelen in VGS Begroot. Mogelijk gebruikt u VGS Begroot momenteel om scenario’s door te rekenen voor uw formatieplan. Om dit proces niet te verstoren worden de variabelen voor schooljaar 2019-2020 rond de zomervakantie aangepast. Via onze site wordt u hierover geïnformeerd.