VGS

De publicatie is de eerste van drie publicaties over de personele bekostiging 2020-2021. Rond oktober/november 2020 volgt een tweede publicatie met een bijstelling van de variabelen op basis van nieuwe (loon)ontwikkelingen. In september/oktober 2021 volgt de laatste publicatie waarin een eindafrekening wordt gedaan.

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen uit de nieuwe regeling:

  • De prestatiebox blijft tot en met schooljaar 2020-2021 bestaan conform huidige vormgeving. Eind 2020 wordt duidelijk hoe deze middelen vanaf schooljaar 2021-2022 ingezet zullen worden.
  • Prijsaanpassingen zijn in de bekostiging beperkt gebleven tot 0,115%.
  • Het bedrag voor werkdrukvermindering stijgt voor het reguliere basisonderwijs van 225 euro per leerling naar 243,86 euro per leerling. De minister heeft extra geld vrijgemaakt voor het speciaal onderwijs omdat daar een hogere personele bezetting geldt. Het SBO krijgt volgend schooljaar 365,79 euro per leerling en het (V)SO 487,72 euro per leerling. De middelen voor werkdrukvermindering zijn verwerkt in de regeling van het personeel- en arbeidsmarktbeleid.
  • Er vindt een verrekening plaats voor de verdeling van de verstrekte eenmalige middelen uit december 2019 (150 miljoen euro) van 13,87 euro per leerling. Deze verrekening vindt tevens plaats via de regeling van het personeel- en arbeidsmarktbeleid. Omdat de verrekening volledig in 2020 plaats moet vinden zal de bekostiging van de eerste 5 maanden van het schooljaar lager zijn, daarna zal er een correctie plaatsvinden.
  • De bekostiging voor kinderen van wie de ouders een trekkend bestaand leiden is per schooljaar 2020/21 vervallen. Het landelijke beschikbare budget (130.000 euro) wordt toegekend aan de nieuwe regeling onderwijsachterstanden. De schippersbekostiging staat hier los van en blijft bestaan.
  • In het kader van de bekostiging voor onderwijsachterstanden in het bedrag per eenheid achterstandsscore verhoogd van 532,35 euro naar 559,50 euro. Schooljaar 2020-2021 is het tweede jaar van de nieuwe regeling. In de overgangsregeling (van totaal 3 jaar) wordt dit jaar bij een negatief effect 50% van het verschil gecompenseerd. Bij een positief effect wordt slechts 26,55% van het verschil ingehouden.

Heeft u vragen over de bekostiging? Neem gerust contact op met uw financieel adviseur.