VGS

Informatie vanuit de VGS
Vanuit de VGS worden de kerken in de komende periode geïnformeerd over dit thema, met als doel de kerken toe te rusten en te informeren om binnen de kaders van de Nederlandse wet te handelen. Dit geldt zowel het personeelsbeleid (koster, organist of medewerkers bij een kerkelijk bureau of deputaatschap) alsook de verhuur van de zalen van de kerk. In beide gevallen hebben we te maken met beperkte vrije beleidsruimte.

Achtergrond
Bij de behandeling van de AWGB in de Eerste Kamer is door meerdere partijen aangegeven dat de nieuwe balans in grondrechten gerechtvaardigd is. Hiermee wordt bevestigd vanuit de samenleving en de politiek dat de rechten van het individu zwaarder wegen dan de rechten van het collectief. Meerdere keren is benoemd dat het collectieve denken (bijvoorbeeld hoe er in de kerk gedacht wordt over huwelijk en relaties) de ruimte van het individu (het individuele gemeentelid) ontneemt om eigen keuzes te maken en daarmee de individuele ontwikkeling in de weg staat. Als dit een regulier gemeentelid betreft is dit een zaak van de kerk, als dit iemand betreft die in dienst is van de kerkelijke organisatie spelen wet- en regelgeving een rol. Onduidelijk is nog hoe een rechter in zo’n situatie zal oordelen. Er is relatief weinig jurisprudentie.

Belangrijk is om te weten tegen welke achtergrond we deze ontwikkeling moeten duiden. Het Bijbels denken over het traditionele huwelijk was lang de norm in de Nederlandse samenleving. Die tijd is voorbij. Tal van samenlevingsnormen zijn geaccepteerd. In de Engelse samenleving moeten deze varianten zelfs actief worden gepromoot overeenkomstig de ‘British values’. De weerstand tegen de kerk die vasthoudt aan de Bijbelse norm zal dan ook toenemen. Deze ‘leer’ belemmert de ontplooiing van het individu. Dit, zo vindt een meerderheid, geldt ook voor het reformatorisch onderwijs. Tegen deze achtergrond wordt het orthodox christelijk denken toch wat argwanend gevolgd. Het is niet onbelangrijk hiervan kennis te nemen.

Symposium 18 juni
De VGS organiseert voor zowel het onderwijs als de kerken op D.V. donderdag 18 juni een symposium specifiek over deze materie.

Meer informatie volgt z.s.m. Graag deze datum alvast noteren in uw agenda.