VGS

Algemeen

Deze bijzondere bekostiging geldt voor asielzoekers en overige vreemdelingen die geen Nederlandse nationaliteit bezitten. Het is 4 keer per jaar nodig om de asielzoekersbekostiging aan te vragen. Er is dus actie vereist. Er is onderscheid of de kinderen korter of langer dan 1 jaar in Nederland zijn. De huidige peildata zijn de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar, 1 november, 1 februari en 1 mei. De aanvraag dient uiterlijk 4 weken na de peildatum ingediend te zijn bij DUO (let op: bij de eerste schooldag als peildatum is de indientermijn tot 30 september). Er geldt een minimum van 4 leerlingen om in aanmerking te komen voor de bekostiging.

 

Indien een school voor de eerste keer bijzondere bekostiging aanvraagt voor de 1e opvang voor korter dan 1 jaar in Nederland, komt de school naast een bedrag per leerling in aanmerking voor een eenmalige vergoeding. Deze eenmalige vergoeding bedraagt € 13.071. De vergoeding per leerling bedraag 2.727 euro per kind per kwartaal. Wel dient het aantal asielzoekers per teldatum verminderd te worden met het aantal asielzoekers per 1 oktober en met eventuele groeibekostiging. Indien er eerder nog geen asielzoekers de school bezochten, en er bijvoorbeeld nu een Oekraïense klas is gevormd, is een vermindering van 1 oktober nog niet van toepassing.

 

Het 2e tot het 4e jaar dat het kind onderwijs ontvangt is er recht op 410 euro per kwartaal. Hierbij geldt de drempel van 4 leerlingen niet. Deze vergoeding ligt substantieel lager dan het eerste jaar, doordat deze leerlingen ook zijn opgenomen in de reguliere bekostiging.

 

Vereenvoudiging van de bekostiging per 01-01-2023

Per 1 januari 2023 treedt de vereenvoudiging van de bekostiging in werking. Hierbij veranderen de volgende zaken:

  1. De peildata wijzigen naar 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  2. Het toe te kennen bedrag op peildatum 1 januari en 1 april is voor zowel een asielzoeker als overige vreemdeling gelijk. Voor de peildata 1 juli en 1 oktober geldt een hoger bedrag per asielzoeker dan per overige vreemdeling;
  3. De vermindering van het aantal leerlingen per de genoemde 1 oktober wordt een vermindering van het aantal asielzoekers per 1 februari (t-1).

Maatwerkbekostiging

Door de toestroom van asielzoekers als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er in 2022 een  aanvullende maatwerkbekostiging geïntroduceerd. Dit is een aanvulling om grote fluctuaties in leerlingaantallen op te vangen (feitelijk een soort tussentijdse groeiregeling). Om hier aanspraak op te maken dienen maandelijks de nieuwkomers bijgehouden te worden.

 

  • De maatwerkbekostiging geldt voor heel 2022 en kent 2 tijdvakken, namelijk:
    • 1 april t/m 31 juli – aanvraag indienen na 1 juli
    • 1 augustus t/m 31 december – aanvraag indienen na 1 december
  • Het aantal asielzoekers en vreemdelingen op iedere 1e dag van de maand dient bekend te zijn. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt in herkomst van de nieuwkomers. Dit betreft alle eerstejaarsnieuwkomers van zowel asielzoekers als overige vreemdelingen.
  • Het aantal op de 1e van de maand wordt vergeleken met de meest recente reguliere peildata. De school komt alleen in aanmerking voor maatwerkbekostiging als er sprake is van 5 of meer nieuwkomers. Dit wordt per tijdvak bepaald. Indien er dus buiten de reguliere telmomenten om nieuwkomers zijn, kán dit zorgen voor extra maatwerkbekostiging. Het hangt echter van het hele tijdvak af: