VGS

De Kamerbrief d.d. 5 april 2024 is eerder in dit nieuwsbericht besproken. De brief bevat kort gezegd een pleidooi voor meer overheidssturing, die gedeeltelijk meer specifiek op de scholen gericht is in plaats van op de besturen.

Als VBSO hebben we in overleg met de VGS een uitvoerige analyse van dit beleidsvoornemen opgesteld, die gebruikt wordt in de contacten met de politiek. Daarin wordt in het licht van onder andere de onderwijsvrijheid en met verwijzing naar rapporten van de Onderwijsraad, betoogd dat meer overheidssturing niet de oplossing is. In plaats daarvan is het nodig om meer in te zetten op schoolbesturen die met schoolleiders, leraren en ouders een gemeenschap vormen. Een gezamenlijke motivatie voor de kinderen is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Daarvoor is het wel nodig dat de overheid op afstand blijft en zich aan de kaderstellende taak houdt.

Mede op basis hiervan zijn ook diverse vragen geformuleerd die zijn voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van verschillende Tweede Kamerfracties. Zo is bijvoorbeeld gevraagd op basis van welke gegevens de conclusie getrokken is dat leraren en schoolleiders te weinig zeggenschap hebben. En waarom overheidssturing de oplossing is voor problemen op het terrein van lerarentekort en onderwijskwaliteit.

Wanneer de Kamerbrief precies in een inhoudelijk debat besproken wordt, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk in hoeverre de nieuwe coalitie de ingezette lijn zal overnemen.

Met dank overgenomen van de VBSO.