VGS

Veel schoolbesturen kennen het gebruik van schoolbezoeken, bestaande uit het bijwonen van lessen van leerkrachten. Deze klassenbezoeken worden dan vaak nabesproken met de desbetreffende leerkracht. Er worden complimenten en tips gegeven of er wordt bewust of onbewust gestuurd op de identiteit. Zo’n nabespreking heeft dan snel het karakter van een ‘beoordeling’. Het bestuurslid treedt op deze manier op als werkgever en dat wordt ook zo ervaren door de leerkracht. Als het een uitvoerend bestuurslid betreft, is dat geen enkel probleem. Mits beide partijen weten wat de ‘spelregels’ zijn. Duidelijk moet zijn wat het doel van het bezoek is, wat er met de informatie wordt gedaan en welk vervolg er eventueel aan gegeven wordt.

De vraag is echter of een toezichthoudend bestuurslid ook op deze manier zijn schoolbezoeken mag uitvoeren. De toezichthouder komt namelijk niet in de rol van werkgever, maar om toezicht te houden op het bestuur en de organisatie in het algemeen. De toezichthouder hoeft niet iets te vinden van het handelen van een individuele leerkracht. Hij legt een schoolbezoek af om waar te kunnen nemen of het handelen van het bestuur past binnen de kaders en afspraken en of het goed gaat met de organisatie. Niets meer en niets minder.

Dit andere karakter vraagt ook een andere aanpak van het schoolbezoek. Bij voorkeur legt de toezichthouder korte bezoeken af om de sfeer te proeven. Hij neemt waar hoe het er in algemene zin aan toegaat binnen de organisatie. Individuele nabesprekingen worden door de toezichthouder bij voorkeur niet gehouden. Wel kan een toezichthouder panelgesprekken met meerdere leerkrachten organiseren over meer algemene thema’s. Op deze manier kan de toezichthouder zijn verantwoordelijkheid nog beter waarmaken. Hij leert de organisatie van binnenuit kennen en krijgt gevoel bij de thema’s die spelen.

Do’s

  • Schoolbezoek, om de sfeer te proeven
  • Bijwonen van lessen van leerkrachten
  • Waarnemen hoe het er in algemene zin aan toegaat binnen de organisatie
  • Waarnemen of het handelen van het bestuur past binnen de kaders en afspraken
  • Panelgesprekken organiseren met meerdere leerkrachten

 

Don’ts

  • Klassenbezoek nabespreken
  • Iets vinden van het handelen van een individuele leerkracht

 

Eerder verschenen:

Heeft u vragen over goed bestuur? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.