VGS

De wijziging is opgenomen in een nieuw artikel in de cao, artikel 3.5a. Door het opnemen van deze artikelen is er formeel sprake van een nieuwe CAO PO 2016-2017. Deze cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cao Po en cao Reformatorisch PO

Met de inwerkingtreding van de huidige cao PO per 1 juli 2016 gelden er twee cao’s voor werknemers van de VGS-schoolbesturen: de cao PO en de cao Reformatorisch PO. De cao PO is dus integraal van toepassing, echter met enkele uitzonderingen. De uitzondering hebben betrekking op de volgende onderwerpen: functievervulling, medezeggenschap en DGO. De inhoud van deze uitzonderingen is geregeld in de cao Reformatorisch PO. Achtergrond van de gewijzigde aanpak is dat met het oog op de algemeen verbindend verklaring van de cao PO er toch enkele identiteitsgebonden uitzonderingen op de cao PO voor de VGS-schoolbesturen konden worden gehandhaafd.

Niet-leden van PO-Raad

De PO-raad stelde in zijn eerder genoemde brief dat voor schoolbesturen die geen lid zijn van de PO-Raad maar deze cao ‘volgen’ (ofwel incorporeren in de arbeidsovereenkomst), de uitzonderingen bij cao ten aanzien van de wettelijke ketenbepaling niet gelden. De gedachte daarachter is dat de wet een dergelijke uitzondering op de ketenbepaling alleen mogelijk maakt bij cao. Schoolbesturen die niet lid zijn van de cao-partij, de PO-Raad, maar die vrijwillig de cao volgen door deze van toepassing te verklaren in de akte van benoeming, zouden bij een letterlijke lezing zich er niet op kunnen beroepen dat hun arbeidsvoorwaarden “bij cao” zijn overeengekomen.

Collega-profielorganisatie Verus heeft naar aanleiding van voorgaand standpunt nader onderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat het niet nodig is om lid te zijn van de PO-Raad om een beroep te kunnen doen op de uitzonderingsbepaling op de ketenbepaling. Verus baseert zich hierbij op het gezaghebbende handboek CAO-recht van W.J.P.M. Fase en J. van Drongelen. Volgens deze auteurs  is de bedoelde letterlijke lezing niet leidend. De auteurs gaan ervan uit, zich baserend op bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad, dat werkgevers die geen lid zijn van een cao–partij, maar die de cao geheel volgen door deze standaard door te contracteren in de individuele arbeidsovereenkomsten, gebruik kunnen maken van cao-bepalingen in hun sector waarin krachtens driekwart dwingend recht van de wet wordt afgeweken. De door VGS benaderde experts bekrachtigen het standpunt van Verus.

Het voorgaande geldt niet alleen ten aanzien van de tijdelijke regeling voor de twee genoemde tijdvakken, maar ook voor de verruiming ten opzichte van het wettelijk regime die de cao-PO 2016-2017 regulier al bevat.

Algemeen verbindend verklaring

Als de cao-PO algemeen verbindend wordt verklaard, dan gelden vanaf dat moment ontegenzeggelijk alle cao-bepalingen, inclusief de verruiming en de tijdelijke versoepeling van de ketenbepaling, voor alle schoolbesturen. De sociale partners hebben inmiddels de aanvraag voor algemeen verbindend ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken. De verwachting is dat  de algemeen verbindend verklaring in februari geregeld zal zijn.