VGS

De VGS juicht toe dat Asscher kansenongelijkheid wil tegengaan. Maar scholen algemeen toegankelijk maken, helpt daar niet bij.

Asscher impliceert namelijk dat de kansenongelijkheid die er nu is, mede wordt veroorzaakt doordat er enkele tientallen scholen in Nederland zijn met een gesloten toelatingsbeleid. Bewijzen daarvoor levert hij niet; die zijn er namelijk ook niet. Verreweg de meeste bijzondere scholen, ook de christelijke, hebben nu al een open toelatingsbeleid: zij verwelkomen iedereen die de grondslag respecteert.

De PvdA’er suggereert dat scholen met een gesloten toelatingsbeleid kinderen die meer aandacht nodig hebben, bewust buiten de deur houden. De VGS daagt Asscher uit christelijke scholen te noemen waar dat gebeurt. Selectie vindt daar plaats op godsdienstige gronden, nergens anders op. Christelijk onderwijs is juist inclusief onderwijs, gericht op kinderen van alle niveaus en sociaaleconomische achtergronden.

Afbreuk

Een acceptatieplicht helpt dus niet, maar schaadt wel. Het doet afbreuk aan de grondwettelijke ruimte en vrijheid om scholen op te richten voor een specifieke denominatie. Het kabinet erkent die ruimte wel en wil die zelfs vergroten via het recent ingediende wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Dat wetsvoorstel beoogt de keuzevrijheid voor ouders te vergroten.

Asscher stelt verder in het AD dat het niet meer van deze tijd is dat een meisje geen verpleegkunde kan gaan studeren aan een christelijke school omdat ze niet christelijk is. “Het is 2018”, zegt de PvdA-leider daarover. “Dat is een reliek; het dient geen enkel maatschappelijk belang.”

Mis! Dat dient het belang van die ouders die kiezen voor een school die qua grondslag en identiteit past bij de opvoeding die zij hun kinderen thuis geven. Het bestaansrecht van zulke scholen wordt iedere dag bewezen door de duizenden leerlingen en studenten die gebruik maken van bijvoorbeeld reformatorisch onderwijs. Hun ouders zijn ook allemaal belastingbetalers, die evengoed als anderen bijdragen aan de middelen voor goed onderwijs in Nederland.

Smoes

De PvdA-leider betoogt ten slotte in het vraaggesprek met het AD dat het “afgelopen moet zijn de Grondwet als smoes te gebruiken om kinderen niet te geven waar ze recht op hebben.” Hij verwijst daarbij naar onderwijs over homoseksualiteit en over gelijkheid van mannen en vrouwen.

De VGS vraagt zich oprecht af wat Asscher hier mee bedoelt. Kent hij orthodox-christelijke scholen waar géén onderwijs wordt gegeven over bijvoorbeeld homoseksualiteit? Zijn partijgenoot en toenmalig minister van Onderwijs Plasterk heeft in 2008 een handreiking van de VGS aan christelijke scholen over homoseksualiteit in ontvangst genomen. Hij was destijds juist onder de indruk van de liefdevolle en zorgvuldige omgang met homoseksuelen op christelijke scholen. Dat klimaat heerst er nog steeds.

Tegelijkertijd biedt de Grondwet ruimte aan christelijke scholen om vanuit hun identiteit een Bijbels geluid inzake bijvoorbeeld seksuele diversiteit te laten horen. Asscher kan een dergelijk rechtmatig gebruik van de Grondwet niet afdoen als “smoes”.

Wij nodigen Asscher bij dezen uit om een christelijke school te bezoeken om met eigen ogen te zien hoe het daar anno 2018 aan toe gaat.