VGS

Er kan subsidie aangevraagd worden voor de volgende activiteiten:

  • Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs.
  • Het laten geven van gastlessen.
  • Het inzetten van studenten.
  • De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen.
  • Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar.
  • Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.
  • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

De subsidie komt in regionaal verband beschikbaar en niet via de lumpsum. In dit artikel wordt beschreven hoe de subsidie aan te vragen is.

Zoek aansluiting bij een bestaande regio

In het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort, zijn er door heel het land verschillende RAP-regio’s gevormd. Deze regio’s kunnen voor alle deelnemende vestigingen subsidie aanvragen. De bestaande RAP-regio’s zijn ook verplicht de verzoeken van scholen, die nog niet deelnemen aan een RAP-regio, te honoreren. Dit om ervoor te zorgen dat alle scholen van deze tijdelijke subsidieregeling gebruik kunnen maken.

Het advies van VGS aan haar scholen is om, voor deze regeling, aansluiting te zoeken bij de huidige RAP-regio’s. U kunt de bestaande regio’s vinden op deze interactieve kaart. U kunt een verzoek tot aansluiting aanvragen bij de penvoerder van de regio. De actieve regio’s en penvoerders vindt u onder deze link.

Scholen die binnen een RAP-regio liggen, aanpalend zijn aan een RAP-regio óf aanpalend aan een gemeente die zich in het kader van deze regeling aan gaat sluiten bij een RAP-regio, kunnen zich voor deze tijdelijke subsidieregeling aansluiten bij een bestaande RAP-regio.

Vraag de subsidie aan

De subsidie wordt aangevraagd door de penvoerder van de RAP-regio. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 24 januari 2021. Het maximale subsidiebedrag dat kan worden verstrekt is maximaal 72 euro per leerling uitgaande van teldatum 1 oktober 2019. Scholen zullen de middelen uiterlijk 31 maart ontvangen.

Let op: Vanwege het beschikbaar komen van deze subsidie, is VFGS per 1 januari 2021 gestopt met aanvullende ‘corona-vergoedingen’.

Consequentie aannemen tijdelijk personeel

De VGS wil u wijzen op het risico van werkloosheidskosten die kunnen ontstaan bij het aannemen van extra (tijdelijk) personeel. Na 1 augustus 2021 betaalt u een deel van deze werkloosheidskosten zelf. Dit kan variëren van 10% tot 50% en is afhankelijk van of u bij het Participatiefonds of bij de stichting BWGS aangesloten bent.

Meer informatie

Voor meer vragen over deze subsidie wordt verwezen naar dit vraag en antwoord document. Liever persoonlijk advies? Neem gerust contact op met uw VGS-adviseur of ons secretariaat.