VGS

De bedoeling is dat de opdracht die nu in de wet staat voor scholen om burgerschap vorm te geven, wordt aangescherpt en verduidelijkt.

In de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 8 lid 3) en in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17) staat op dit moment de volgende tekst:

 “Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten”.

Dit kabinet heeft op basis van een onderzoek van de Onderwijsinspectie geconcludeerd dat deze tekst onvoldoende handreikingen aan scholen biedt en wil de tekst aanscherpen.

Identiteit

Tijdens de eerste consultatieronde op het ministerie van OCW zijn de voorstellen voor aanscherping gepresenteerd. In de discussie met de aanwezigen bleek hoe lastig het is om enerzijds een verhelderende tekst te schrijven, maar anderzijds niet zo concreet te worden dat het veel discussie oproept. Insteek van de VGS is dat aanscherping niet nodig is. Uit het onderzoek van de inspectie bleek dat scholen met een sterke identiteit goed in staat zijn hun burgerschapsopdracht invulling te geven. Ook bij rondvraag onder VGS scholen bleken deze prima in staat om burgerschap handen en voeten te geven.

Vervolg

Na deze consultatieronde komt het wetsvoorstel ter consultatie online. Ook dan zal de VGS een reactie geven. Vervolgens gaat het naar de Raad van State en daarna naar de Tweede Kamer voor de politieke behandeling.