VGS

Systematiek
De personele bekostiging wordt op 3 momenten per jaar vastgesteld:

  • Rond maart/april voorafgaand aan het schooljaar wordt de 1e regeling gepubliceerd. Hierin zitten nieuwe ontwikkelingen verwerkt zoals per schooljaar 2019/20 een verhoging van de middelen voor werkdrukvermindering.
  • In oktober tijdens het schooljaar wordt de 2e regeling gepubliceerd. Hierin wordt geïndexeerd op de loonontwikkelingen van dat betreffende kalenderjaar.
  • In september ná het schooljaar volgt de 3e en laatste regeling. Hierin wordt een eindafrekening gedaan voor de loonontwikkelingen van dat kalenderjaar.

De indexering is gebaseerd op basis van de referentiesystematiek. Deze systematiek kijkt naar de ontwikkelingen van de lonen in de marktsector en vertaalt die door naar de overheidssector. De indexering heeft vrijwel altijd een positief effect en zijn (deels) ter compensatie van werkgeverslasten zoals een pensioenpremiestijging.

Regeling 2019/20
De indexering op de bekostiging voor 2019/20 wordt in eerste instantie gebruikt voor de gestegen pensioenpremies in 2019. Een eventuele pensioenpremiestijging van 2020 zit nog niet in deze regeling verwerkt, dit volgt in de 3e regeling. Een klein deel van de indexering van het kalenderjaar 2019 was bij het afsluiten van de cao in 2018 al als voorschot opgenomen in de salaristabellen. Het gaat hierbij om 0,15 procentpunt.

Loonruimte begroting 2020, VGS Begroot
In de nieuwe bekostiging is dus rekening gehouden met de pensioenpremiestijging in 2019 én het voorschot van 0,15%. Het resterende deel van de indexatie komt niet te gunste van de schoolbegrotingen, maar moet gereserveerd worden voor een waarschijnlijke loonstijging in de nieuw af te sluiten cao. Op basis van eerste inschattingen komt deze ruimte neer op ruim 2%.

De variabelen in VGS Begroot zijn aangepast op basis van de nieuwe regeling. Tevens zijn de actuele loontabellen van 1 januari 2020 opgenomen. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de loonruimte zal de begroting te positief worden. Daarom adviseren wij u een extra kostenpost in de begroting op te nemen die gelijk staat aan de loonkostenstijging van ruim 2%. Als uw begroting reeds wordt opgesteld in samenwerking met een van onze financieel adviseurs zal dit automatisch meegenomen worden.