VGS

“We vin­den het be­lang­rijk dat het gezin in de poli­tiek en in de media de aan­dacht krijgt die het verdient, want het gezin is van onschat­ba­re waarde. Voor het wel­zijn van kin­de­ren, van ouders en van de samen­le­ving. Met de ‘Week van het gezin’ ves­tigen we de aan­dacht hierop en roepen we onze rege­ring op om meer reke­ning te hou­den met de zorgen, lasten en verant­woor­de­lijk­he­den van ge­zin­nen.”

Petitie

Dins­dag 9 mei biedt Gezins­Plat­form.NL dan ook een petitie aan aan de vaste Kamer­com­mis­sie van Sociale Zaken en Werk­gele­gen­heid waarin o.a. wordt gepleit voor wette­lijke voorrang bij het toe­wij­zen van sociale huurwo­ningen aan ge­zin­nen, meer aan­dacht voor (fi­nan­ciële) stabili­teit in ge­zin­nen en een minister voor gezins­zaken die verant­woor­de­lijk is voor het aanpakken van onder meer jeugd­hulp, toe­slagen en armoede in ge­zin­nen. “Als je nu bij onze volksver­te­gen­woor­digers iets wil aan­kaarten dat de ge­zin­nen betreft, weet je eigen­lijk niet tot welk ministerie je je zou moeten wen­den. Als er een betere coördinatie zou zijn rondom gezins­zaken, zou dat enorm helpen problemen zoals de toe­slagenaffaire of de armoede in ge­zin­nen in kaart te brengen en er iets aan te doen.”

Gezins­dag

Hoogte­punt in de week is de gezins­dag op zater­dag 13 mei. Voor een sterk geredu­ceerde prijs kunnen ge­zin­nen naar Maduro­dam. Er is een gezellig in­ter­ac­tief start­mo­ment en ver­der heeft men volop de tijd om het familie­park te bezoeken. In de week vin­den nog diverse andere ac­ti­vi­teiten plaats. Daarover staat meer te lezen op de speciale web­si­te: www.week­vanhet­ge­zin.nl

Gezins­Plat­form.NL stelt zich ten doel de belangen van het gezin te behar­tigen in poli­tiek en media ten­ein­de besluit­vor­ming en beeld­vor­ming ten aanzien van het gezin posi­tief te beïn­vloe­den. Voor alle deelnemende organisaties klik hier.