VGS
  1. Veel aandacht voor identiteits- en persoonsvorming: het geeft kinderen heldere, consistente waarden en normen mee, gebaseerd op de Bijbel. Die zijn heilzaam voor iedereen.
  2. Juist omdat onze leerlingen leren wie ze zijn en waar ze voor staan, weten zij zich prima te verhouden tot anderen in een pluriforme maatschappij. Zo dragen ze bij aan sociale cohesie.
  3. Leerlingen op onze scholen krijgen gemeenschapszin mee: je bent niet alleen en niet voor jezelf op de wereld. Ze leren als christen zelfstandig en actief verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van de gemeenschap in en buiten de school. Na hun schoolloopbaan zijn ze bovengemiddeld vaak actief als vrijwilliger. Op de arbeidsmarkt zijn ze breed inzetbaar. Werkgevers waarderen hun betrouwbaarheid, integriteit en werkhouding.
  4. Onze scholen halen een hoog rendement uit het geïnvesteerde belastinggeld: het reformatorische Hoornbeeck College is al 12 keer achtereen uitgeroepen tot beste ROC.
  5. De reformatorische VO-scholen zijn brede scholengemeenschappen: dat stimuleert kansengelijkheid.
  6. De reformatorische PO- en VO-scholen gaan segregatie tegen: ze staan open voor mensen uit alle lagen van de samenleving: hoog- en laagopgeleid, rijk en arm et cetera.

VGS en VBSO hebben vorig jaar, mede namens andere reformatorische (onderwijs)organisaties, onze kernboodschap gedeeld met de verkiezingsprogrammacommissies van verschillende politieke partijen. Tijdens de verkiezingscampagne tot en met 17 maart en in de formatieperiode daarna vragen VGS en VBSO samen met Driestar educatief, ROV, RMU, Berséba en RefSVO aandacht voor een reeks thema’s die ontleend zijn aan onze kernboodschap, zoals vrijheid van onderwijs, segregatie en sociale cohesie, kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en onderwijsinhoud.