Helpdesk

Ten behoeve van de leden (onderwijs en kerken) wordt een helpdesk in stand gehouden.

De helpdesk beantwoordt per mail (helpdesk@vgs.nl) of per telefoon (de telefoonnummers van de medewerkers kunt u hier vinden) vragen op een groot aantal terreinen die aan identiteit en onderwijs gerelateerd zijn. Deze dienstverlening wordt bekostigd vanuit de contributie en is gratis (tot een tijdsbeslag van 15 minuten per vraag).

 Dossier  Medewerker
 Bekostiging, huisvesting
 Bekostiging (algemeen)  mr. Wim Voorwinden
 Arbo-beleid (Arbeidstijden Bedrijfshulpverlening)  mr. Wim Voorwinden
 Huisvesting  mr. Wim Voorwinden
 Instandhouding scholen (Opheffingsnormen)  mr. Wim Voorwinden
 Besturen
 Bestuurlijke samenwerking  Leonard Niewenhuijse MSc
 Besturingsfilosofie  Leonard Niewenhuijse MSc
 Managementstatuut  Leonard Niewenhuijse MSc
 Statuten  mr. Jan Macdaniel MA
 Governance  Leonard Niewenhuijse MSc
 Relatie school – kerk  Pieter Moens
 Personeelsbeheer
 In- en uitstroom  René Tromp MSc
 Functiebouwwerk / functiemix  René Tromp MSc
 Arbeidsvoorwaarden en beloning  René Tromp MSc
 cao, rechtspositie  René Tromp MSc
 Sociale zekerheid  Rineke Flier
 Algemene Wet Gelijke Behandeling  mr. Jan Macdaniel MA
 Personeelszorg
 Arbo- en ziekteverzuimbeleid  Lisette Buijs MSc
 Gesprekken- en beoordelingscyclus  Lisette Buijs MSc
 Personeelsontwikkeling
 Opleiding en ontwikkeling  Lisette Buijs MSc
 Loopbaan en mobiliteit  Lisette Buijs MSc
 Kwaliteit en Zorg
 Kwaliteitsbeleid  drs. Gijsbert Vonk
 Inspectietoezicht (o.a. Zeer Zwakke Scholen)  drs. Gijsbert Vonk
 Zorgbeleid  Sander den Hartog MSc (financieel),
mr. Wim Voorwinden
 Lokaal onderwijsbeleid (LEA)
 Brede school, Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk, Onderwijsvoorrangsbeleid, Voor- en Vroeg-schoolse Educatie(VVE)  mr. Wim Voorwinden
zie brochure
 Overblijven  mr. Wim Voorwinden
 Voortgezet Onderwijs
 Voortgezet Onderwijs  drs. Gijsbert Vonk
 Overigen
 Medezeggenschap  mr. Wim Voorwinden
 Mediabeleid  Pieter Moens
 Identiteitsprofiel (juridisch), benoemingenbeleid  mr. Jan Macdaniel MA, mr. Tineke Mulder
 Ouderparticipatie  drs. Gijsbert Vonk
 Commissies (Commissies van beroep/geschillen, Klachtencommissie)  mr. Tineke Mulder
 Sponsoring  mr. Tineke Mulder
 Toelating, verwijdering leerlingen  mr. Jan Macdaniel MA
 Leerplicht  mr. Jan Macdaniel MA
 Wettelijke aansprakelijkheid  mr. Jan Macdaniel MA
 Intellectueel eigendom (Buma, Reprorecht, SENA, Videma)  mr. Wim Voorwinden
 Leerlingenvervoer  mr. Wim Voorwinden
 Collectieve inkoop (energie)  Drs. Gerard Klerk
 Privacy  mr. Tineke Mulder
 Sociale veiligheid  mr. Tineke Mulder
 Informatievoorziening gescheiden ouders  mr. Tineke Mulder
 Financieel
 Bekostigingtechnisch (V)S(B)O  Sander den Hartog MSc
 Bekostigingtechnisch PO  Sander den Hartog MSc
 Groeibekostiging  Sander den Hartog MSc
 Vermogensbeleid  Sander den Hartog MSc
 Krimp  Sander den Hartog MSc
 Administratieve organisatie  Mariska Maljaars MSc
 Planning en control  Sander den Hartog MSc
 Risicomanagement  Martha Koelewijn BEc
 Wetgeving  Martha Koelewijn BEc
 Jaarverslaggeving  Martha Koelewijn BEc
 Huisvesting – rechtmatigheid  Arie Arends BEc