cao

VGS en RMU hechten sterk aan een eigen cao voor het reformatorisch primair onderwijs vanwege het identiteitskarakter hiervan. Daarom is door de VGS en de RMU de cao Reformatorisch Primair Onderwijs afgesloten. De reformatorische identiteit heeft vooral in artikel 11.2 nadrukkelijk een plaats gekregen, waarin instemming met de grondslag en het doel van de onderwijsinstelling wordt gevraagd. Het grote belang van deze identiteitseis is dat genoemd artikel ruimte biedt voor onder andere een richtinggebonden benoemings- en personeelsbeleid. De nieuwe cao 2018-2019 is aan de leden voorgelegd. Hier leest u daar meer over.

De cao is alleen digitaal beschikbaar vanwege de een korte looptijd heeft (tot en met 1 maart 2019). Omdat naast de cao ref. PO ook de landelijke cao PO geldt, hebben we als service voor onze leden weer een geïntegreerde gebruikersversie gemaakt. Hierinzijn de cao ref. PO en de cao PO 2018-2019 geïntegreerd.

Inhoud

De belangrijkste thema’s bij de totstandkoming van de nieuwe cao zijn de volgende:

 • Beloning
  De lonen worden voor alle werknemers 2018 met 2,5 procent verhoogd. De loonsverhoging is ingegaan op 1 september 2018. Voor de periode van 1 januari t/m 30 augustus 2018 wordt eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 750,- voor alle werknemers naar rato van de benoemingsomvang. Leerkrachten krijgen in oktober 2018 een extra eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe salaris.
 • Functiebouwwerk
  Voor de leraren zijn nieuwe – hoger gewaardeerde – functiebeschrijvingen vastgesteld. In de cao is vastgelegd dat alle leerkrachten per 1 september 2018 worden benoemd in deze hogere leraarsfuncties. Er vindt daarmee inpassing plaats in de hogere salarisschaal. Met deze nieuwe salaristabellen worden de extra gelden van € 270 miljoen besteed die in het Regeerakkoord waren opgenomen om de achterstand in vergelijking met de lerarensalarissen in het voortgezet onderwijs minder groot te laten zijn. De schalen LA, LB en LC zijn afgeschaft en vervangen door de nieuwe schalen L10, L11 en L12. In deze schaalbedragen zijn veel structurele toelagen verdisconteerd. De verplichte functiemixpercentages zijn geschrapt. Afspraken omtrent functiedifferentiatie worden op organisatieniveau gemaakt.
 • Werkverdeling
  Het hoofdstuk in de cao over taakbeleid is drastisch aangepakt. Kern van het nieuwe taakbeleid wordt het werkverdelingsplan. Hierbij krijgt het team een vergaande vorm van medezeggenschap bij de totstandkoming van dit plan. De jaartaak van 1659 blijft gehandhaafd. Er wordt een maximale lessentaak gehanteerd van 940 uur per jaar (parttimers naar rato). In onderling overleg mag een grotere lessentaak worden overeengekomen. De 40-urige werkweek is geen factor meer in de werkverdeling, maar blijft wel als rekeneenheid gelden voor de bepaling van de benoemingsomvang. De uiterlijke invoeringsdatum voor het nieuwe werkverdelingsbeleid is 1 augustus 2019.
 • Tijdelijke arbeid en ketenbepaling
  De gronden voor een tijdelijk dienstverband zijn aangepast. Vervangingsbetrekkingen in verband met ziekte zijn daarbij voor een periode van 3 jaar uitgezonderd van de wettelijke ketenregeling.

In deze factsheet wordt uitgebreider stil gestaan bij de inhoudelijke wijzigingen van de cao.

Invoering en ondersteuning
De invoering van de nieuwe cao vraagt de nodige acties van u als werkgever. Wij willen u daar graag bij ondersteunen:

 • In deze handreiking lichten wij de nieuwe benoemingsgrondslagen voor contracten voor bepaalde tijd en de toepassing van de ketenbepaling toe. In dit verband verschijnt ook binnenkort een geactualiseerd format voor het vervangingsbeleid.
 • De nieuwe werkwijze rondom taakbeleid vraagt verdere doordenking. Deze doordenking willen we vormgeven met een groep schoolleiders, waarbij we ook de inzichten vanuit verschillende netwerken en vanuit de nog te verschijnen handreiking vanuit de PO-Raad betrekken. We hopen u in de komende periode nader te informeren over ons ondersteuningsaanbod op dit terrein.
 • Uw functieboek zal met de totstandkoming van de nieuwe leerkrachtbeschrijvingen gewijzigd moeten worden, zeker nu de nieuwe beschrijvingen keuze-elementen bevatten. Binnen dezelfde leerkrachtfuncties kan hierdoor differentiatie in functie-inhoud plaatsvinden. Een aantal voorbeelden van de nieuwe leerkrachtbeschrijvingen kunt u hier downloaden:

Voor verdere ondersteuning bij het actualiseren van het functieboek kunt u bij een van de HRM adviseurs terecht. Ook kunt u voor korte vragen over de cao gebruik maken van onze helpdeskservice.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Jan Macdaniel MA
  j.macdaniel@vgs.nl
  0180-44 26 59
  06-13 14 79 19