VGS

Het Burgerlijk Wetboek geeft richtlijnen en voorschriften, maar de meeste afspraken worden op plaatselijk niveau gemaakt. In de statuten staat bijvoorbeeld:

  • Wat de grondslag van de school is
  • Wie er lid kunnen worden
  • Hoe het bestuur wordt samengesteld

Het is verstandig om tijdig eenduidige statuten op te stellen. De organisatie kan hierop terugvallen wanneer er bijvoorbeeld onenigheid ontstaat over bepaalde zaken. De juridisch specialisten van VGS adviseren en ondersteunen scholen bij het opstellen van eenduidige statuten.

WBTR-plicht

Sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geldt de verplichting om in de statuten een regeling te treffen voor het uitzonderlijke geval dat alle bestuurszetels vacant zijn. Leden kunnen zich – door een verklaring in te vullen – tijdelijk laten besturen door de VGS. Wij adviseren om ten minste een bepaling met de volgende strekking in de statuten op te nemen:

‘In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. Duurt deze situatie naar verwachting langer dan drie maanden, dan roept deze de algemene vergadering bijeen voor een bestuursverkiezing.’

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jan Macdaniel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 659 of mail naar j.macdaniel@vgs.nl.