VGS

Binnen het onderwijs speelt de koppeling tussen doelen en middelen een belangrijke rol. Uiteraard is het mogelijk om deze koppeling te maken in de meerjarenbegroting. Om (bovenmatig) publiek vermogen doelmatig in te zetten is het echter van belang dat in veel gevallen verder gekeken wordt dan deze horizon. Als financieel adviseurs bepalen we samen met u als directeur of bestuurder wat de schoolspecifieke doelen zijn, onder meer op onderwijskundig, strategisch, personeel en materieel vlak. Vervolgens worden aan deze doelen financiële middelen gekoppeld, waardoor per (school)jaar inzichtelijk wordt wat het bestedingspatroon de komende jaren wordt. In het bestedingsplan wordt daarnaast doorgerekend wat het effect is van de in te zetten middelen op de kengetallen en vermogenspositie. Met het bestedingsplan geven we beleid een cijfermatige onderbouwing, waarmee u grip kunt houden op uw financiën.

Het jaarverslag is het visitekaartje van de school. Toch komt het jaarverslag nog vaak over als een opsomming van verplichtingen aan het ministerie. Met het dashboard worden de hoogtepunten uit het jaarverslag samengevat op 1 pagina. Deze pagina kunt u uitdelen bij de ledenvergadering of verspreiden onder de betrokkenen bij uw school. Doordat alle informatie prettig gevisualiseerd staat op 1 pagina heeft u een mooi gespreksdocument om de resultaten van uw school te bespreken.

Hier kunt u een voorbeeld downloaden van hoe het dashboard eruit komt te zien. Uiteraard wordt het dashboard gepersonaliseerd naar uw school. Het logo en de kleurstelling van uw school worden geïntegreerd in het document.

Ziet u ook de toegevoegde waarde van het dashboard als hulpmiddel bij de presentatie van het jaarverslag? Neem contact op met uw financieel adviseur om te informeren naar de mogelijkheden.

Meer en meer scholen hebben in de afgelopen jaren zonnepanelen aangeschaft. Als u met uw zonnepanelen geen energie aan het net levert, hoeft u niets te doen. Bij de meeste scholen is dit echter wél het geval. Voor het gedeelte wat teruggeleverd wordt, ontstaan een belastingplicht voor de btw. In een dergelijke situatie dient u zich te registreren bij de Belastingdienst, waarna er in het vervolg btw-aangifte gedaan zal moeten worden. Dit kan ook nog met terugwerkende kracht. De VGS kan zowel de registratie, het aanvragen van een btw-nummer als de verdere aangiftes voor u verzorgen.

De belastingplicht en de daarbij behorende afdracht is niet prettig, maar de bedragen vallen relatief gezien mee. Het zou echter jammer zijn dat een deel van de ‘aanschaf btw’ niet terug werd ontvangen, terwijl hier wel recht op kan bestaan.

Mocht u zonnepanelen overwegen, of zijn deze reeds geplaatst, maar doet u (nog) geen btw-aangifte? Neem dan eens contact op met uw financieel adviseur om uw situatie door te spreken.

Mede als gevolg van het feit dat er veel publiek vermogen bij scholen ‘geparkeerd’ staat, is schatkistbankieren geïntroduceerd. Schatkistbankieren houdt in dat het publiek vermogen van een (onderwijs)instelling overgeheveld wordt naar de schatkist; een rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. Eventueel mag het privaat vermogen ook overgeheveld worden naar de schatkist, mits dit minder dan 10 procent van het totale vermogen betreft.

De drie voornaamste redenen waarom scholen voor schatkistbankieren kiezen:

 • Voorkomen van negatieve rente
  Ten tijde van de introductie van schatkistbankieren (2021) was bij de grootbanken op saldi boven de 100.000 euro negatieve rente van toepassing. Om dit te voorkomen werd gebruik gemaakt van schatkistbankieren. En met succes. In plaats van rente te betalen wordt momenteel juist een mooi bedrag aan rente ontvangen.
 • Afdekken risico’s
  De onzekerheid die het depositogarantiestelsel met zich meebrengt (garantie op terugbetaling tot 100.000 euro bij faillissement bank) is door schatkistbankieren afgedekt. Ook dit wordt door klanten als een geruststelling ervaren.
 • Kostenbesparing
  Bijkomend effect van risicospreiding is dat scholen en besturen de afgelopen jaren bij meerdere banken rekeningen hebben geopend en daar een deel van hun vermogen hebben gestald. Uiteraard brengen deze bankrekeningen ook kosten met zich mee. Door de overstap naar schatkistbankieren konden deze rekeningen worden opgeheven en kosten worden gereduceerd. Scholen ervaren dit als een mooie bijkomstigheid.

In toenemende mate weten schoolbesturen met hulp van VGS de weg naar schatkistbankieren te vinden. Overweegt u ook om deel te nemen? Heeft u vragen over de recente ontwikkelingen? We helpen u graag verder.

Voor meer informatie over schatkistbankieren verwijzen wij u naar artikelen hierover op onze website.

Binnen de school wordt niet alleen onderwijs gegeven. Personeelsleden zijn ook betrokken bij andere activiteiten. Ze nemen deel aan commissies of geven leerlingen extra begeleiding. In het formatieplan staat hoeveel mensen (fte) er beschikbaar zijn en welke taken er zijn, zowel op bestuurlijk als op schoolniveau. Tevens is het formatieplan gekoppeld aan de meerjarenbegroting, waarmee ook gelijk inzichtelijk wordt wat de financiële consequenties zijn van formatieve keuzes. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe ziet het strategisch personeelsbeleid eruit?
 • Hoe wordt vervanging gerealiseerd?
 • Wat gebeurt er als de school groeit of juist moet bezuinigen?

Veel van deze vragen, hebben raakvlakken met personeelsbeleid. We werken daarom nauw samen met de personeelsadviseurs van VGS. Wij doen de financiële doorrekening van vraagstukken, zij helpen bij de vervolgstappen die nodig zijn. Daarmee heeft u als directeur of bestuurder een helder overzicht van uw personele beleid, bezetting en de financiële doorrekening daarvan.

Vragen?

Ook voor vragen over bijvoorbeeld doorrekening kilometerregeling, opstellen financieel beleid, interim-advies en -administratie kunt u bij ons terecht. Wij geven u graag advies op maat. Neem contact op met uw financieel adviseur of ondergetekende.