Home / Columns en meditaties

Columns en meditaties

Onderstaande columns en meditaties worden komende tijd verder aangevuld.

Columns

Meditaties

  • 2 Kronieken 30: 8b: “geeft den HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid” door J. Macdaniel, medewerker VGS en proponent  

In 2021 bestond VGS 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn een aantal meditaties uitgebracht. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een vergadering te openen.

  • 2 Timotheüs 3 vers 14 en 15: “Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is.” door ds. J. Joppe, Barneveld
  • Nehemia 13 vers 24: “En hun kinderen spraken half Asdodisch, en zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijken volks.” door ds. M.A. Kempeneers, Katwijk aan Zee
  • Psalm 78 vers 4: “Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.” door ds. R.W. Mulder, Montfoort
  • Handelingen 7 vers 22a: “En Mozes werd onderwezen.” door ds. E. Hakvoort, Canada
  • Psalm 78 vers 4: “Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.” door ds. H. A. van Zetten, Nieuw-Beijerland