Home / Artikel: Integere school vraagt om integere ouders en ambtsdragers

Artikel: Integere school vraagt om integere ouders en ambtsdragers

Is de school van uw kinderen eigenlijk wel integer? Nee, we doelen niet op examenfraude. Of dat de directeur uw ouderbijdrage in zijn eigen zak steekt. Maar: maakt de school werk van haar identiteit? Is er eenheid tussen leer en leven? 

Als ouder hebt u bewust gekozen voor een reformatorische school. U wilt immers graag dat de aanpak op school naadloos aansluit bij uw opvoeding thuis en bij wat de kinderen in de kerk meekrijgen. Met de identiteit moet het goed zitten.  

Is dat in de praktijk ook zo? Vanzelfsprekend is dat niet. Continu is er druk van buiten én van binnen om de wereld gelijkvormig te worden. In ons persoonlijk leven, in onze gezinnen, gezindte en op onze scholen.  

Daarom moeten we er steeds scherp op zijn en blijven: komen leer en leven overeen? Bij onszelf – en op school? Krijgt de gedegen grondslag handen en voeten in de klas van uw kind? Doet de school in Bijbels licht de goede dingen? Zijn we, kortom, integer? 

Vrijmoedig 

“Integriteit” is het jaarthema 2024 van Onderwijs van Waarde, een initiatief van de VGS in samenwerking met Driestar educatief, RMU en ROV. Met onze achterban willen we verkennen hoe we onze christelijke waarden kunnen léven. Dat we doen waar we voor staan. Maar ook: vrijmoedig uitkomen voor Gods goede boodschap, juist in onze seculariserende samenleving. 

We starten het jaar met een week voor het christelijk-reformatorisch onderwijs (D.V. 22-26 januari). Dan zijn er twee bijeenkomsten, één voor onderwijspersoneel en schoolleiders en één voor (directeur-)bestuurders, toezichthouders en mr-leden. 

Deze thematiek raakt óók ouders. Hoe spreken we bijvoorbeeld thuis over school? Allereerst met de Heere: bidden we voor allen die op school werken? En met onze gezinsleden. Allen die over ons gesteld zijn, behoren we ‘alle eer, liefde en trouw’ te bewijzen. We moeten ons met ‘behoorlijke gehoorzaamheid’ aan hen onderwerpen en ‘met hun zwakheden en gebreken geduld hebben.’ Stralen we dát uit als we over de juf en meester praten?  

Kritische opmerkingen 

En ambtsdragers: heeft de school een vaste plaats in onze voorbede, persoonlijk en ambtelijk? Weten de onderwijzers zich ook verzekerd van onze warme steun en betrokkenheid? Of kennen ze ons alleen van kanttekeningen bij het Bijbelverhaal of de liederen?  

Mogen we dan als ouders of ambtsdragers niets meer van de school zeggen, zelfs als daar wel degelijk dingen mis (dreigen te) gaan? Natuurlijk wel, maar integer handelen vergt zorgvuldigheid en evenwichtigheid. Lastige onderwerpen goed aankaarten vereist om te beginnen een relatie waarin school en ouders/ambtsdragers elkaar regelmatig ontmoeten. Spreek nooit met anderen negatief óver de school, maar praat mét de school. Laat leerpunten dan zacht landen: geef minstens tweemaal zoveel positieve feedback als kritiek.

Respecteer elkaar over en weer. De school heeft een eigenstandige positie: het is geen kerk, vaak is de achterban een stuk breder. En een eigen takenpakket: de school bereidt kinderen voor op de samenleving, maar neemt niet de opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders over. 

Binnenlopen 

Traditioneel hechten we in onze kring veel waarde aan een nauwe band tussen gezin, school en kerk. Sámen vormen we onze kinderen, die tegelijk leerlingen en catechisanten zijn. Hebben we daarbij hetzelfde doel voor ogen? Ga daarover het gesprek aan, op school en tijdens huisbezoeken. 

Integer handelen houdt ook in dat we de daad bij het woord voegen. Laten we samen om onze scholen heen gaan staan of blijven staan. Daar binnenlopen. Bij rapportgesprekken, maar óók bij de ledenvergadering. 

Ga niet alleen als daarvoor een uitnodiging komt; laat u ook aanspreken door de personeelsadvertenties. Veel scholen staan te springen om nieuwe collega’s die hart hebben voor leerlingen, bij wie leer en leven één zijn. Die zéggen dat ze reformatorisch onderwijs waarderen en dat ook metterdaad dragen. Door (waar mogelijk) als zij-instromer de overstap naar het onderwijs te maken. Of door uw kinderen te stimuleren een opleiding tot onderwijzer te volgen. De Heere verbinde er Zijn onmisbare zegen aan. 

C. de Groot (beleidsadviseur VGS) in overleg met de Werkgroep Onderwijs

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in De Saambinder