Home / Artikel: School met de Bijbel goud waard

Artikel: School met de Bijbel goud waard

Een school die gegrond is op Gods Woord, en waar de praktijk spoort mét dat Woord – dat is een werkelijk christelijke school. Een integere school ook.

Voor het belangrijke thema “Integriteit” vraagt de VGS dit kalenderjaar samen met Driestar educatief, RMU en ROV aandacht. Dit doen we binnen ons project Onderwijs van Waarde. Daarmee willen we alle betrokkenen bij het christelijk-reformatorisch onderwijs – van leidinggevenden, leraren en leerlingen tot ouders en ambtsdragers – inspireren en activeren om werk te maken van de identiteit van de school.  

Daar hoort ook bij: die identiteit op een positieve manier uitdragen. Naar elkaar toe, op school, thuis en in de kerk. En naar de samenleving toe. Die seculariseert steeds meer en vervreemdt meer en meer van Gods Woord. Velen hebben geen idee meer wat de meerwaarde is van een christelijke school. 

Maar, om eerlijk te zijn: ook niet alle ouders die hun kinderen dagelijks naar zo’n school brengen, realiseren zich voldoende dat hun een kostbaar pand is toebetrouwd. Voor velen spreek het tegenwoordig vanzelf dat er een school in de buurt is waar het opvoedklimaat naadloos aansluit bij thuis en kerk, waar hun kinderen dezelfde waarden en normen meekrijgen. 

Het past ons om elkaar steeds weer aan te moedigen ons daarover in dankbaarheid aan de Heere te verwonderen. Juist in deze tijd, waarin de vrijheid van onderwijs allerminst in beton gegoten is. Regelmatig gaan er in politiek en samenleving stemmen op om onderwijs op godsdienstige grondslag aan banden te leggen. Dat ook onze kleinkinderen naar een christelijk-reformatorische school kunnen gaan, is dus allerminst zeker. 

Wat PVV, VVD, NSC en BBB momenteel aan de formatietafel over onderwijs bekokstoven, weten we niet. Best spannend. Tegelijkertijd kunnen we volkomen ontspannen zijn: de Heere regeert. Hij waakt over de voortgang van Zijn Koninkrijk, ook via het onderwijs. 

Voordeel

Zijn voorzienigheid ontslaat ons evenwel niet van onze verantwoordelijkheid. Laten we elkaar daarom blijven opscherpen. De koe dus maar bij de horens gevat: wat ís eigenlijk de meerwaarde van christelijk onderwijs?  

Als de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen (hoofdstuk 3) vraagt welk voordeel de Joden hebben boven de heidenen, is zijn antwoord: ‘Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd.’ 

Waarom is dat dan zo’n onbetaalbaar voorrecht? Dat legde de Heere Jezus ooit uit aan de Joden: ‘Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben.’ En dat klopt, bevestigde hun Messias: ‘…die zijn het die van Mij getuigen’ (Joh. 5:39). Wie tot Hem komt, heeft het leven (vs. 40). 

Doorvertaald naar de christelijke school: het meest wezenlijke is dat daar dagelijks de Bijbel opengaat. Vanuit Gods Woord worden onze kinderen en catechisanten daar onderwezen in de Weg ten leven. Daar horen ze over de noodzaak én de mogelijkheid van wedergeboorte. 

Misschien kunnen we het ons lastig voorstellen, maar stel dat onze scholen volstrekt seculier zouden zijn. Dat daar nooit van die ene Naam, die twee wegen en de drie stukken zou klinken. Dan zouden onze kinderen daar aan hun eigen inzichten zijn overgelaten. Aan eigen gekozen (levens)wegen – die altijd eindigen in de dood.  

Taak 

Het Bijbels geïnspireerde onderwijs op onze christelijke scholen is gericht op het eeuwig én op het tijdelijk welzijn van kinderen. Daar leren ze dat het burgerschap van een christen in de hemel ligt (Fil. 3:20), maar ook dat ze tegelijk hier op aarde een taak hebben. De school rust hen toe om als christen te staan in onze seculariserende samenleving.  

Voor die vorming is het nodig dat kinderen langere tijd ondergedompeld worden in een schoolcultuur en onderwijsinhoud die is doordrenkt met Bijbelse principes. Dat onderwijs gaat veel verder dan het uit het hoofd leren van teksten, namen en feiten. De kinderen leren op alle terreinen van het leven – persoonlijk, als het gaat om hun eigen hart, maar ook in de omgang met de Ander en met anderen – leven, denken en doen vanuit het Woord. 

Als de Heere dat onderwijs zegent, krijgt Zijn Woord gezag in leer en leven van leerlingen. Aan de Bijbel komt die autoriteit toe omdat ‘deze Heilige Schrift den wil Gods volkomenlijk vervat, en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven, om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt’ (art. 7 NGB). 

Betrouwbaar 

Gods wil is dé norm voor alle levensterreinen. Die wil drukt God uit in Zijn geboden. Uit wat Hij van ons vraagt, kunnen we leren Wie de Heere is. ‘God is 100 procent integer’, aldus ds. W.A. Zondag onlangs op het VGS-symposium in de week van het christelijk-reformatorisch onderwijs (22-26 januari). Hij is volkomen betrouwbaar, zonder bijbedoelingen ook.  

De mens is naar Zijn beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Sinds de zondeval lijken wij van nature echter op de duivel, schetste ds. Zondag. Die vader der leugenen ‘is 100 procent onbetrouwbaar.’ Er moet een wonder aan ons gebeuren, opdat we uit genade Christus’ beeld gelijkvormig worden. Als zo die nieuwe mens in ons opstaat, zal het onze lust en leven zijn om – uit liefde – ‘naar den wil Gods in alle goede werken te leven’ (HC. vr. 90). 

Goud 

Scholen waar deze leer naar de Schrift praktijk wordt, waar Bijbelse waarden gelééfd worden, zijn goud waard. Laten we er samen om heen gaan en blijven staan. Ze hebben onze hartelijke betrokkenheid nodig – maar bovenal ons gebed.  

C. de Groot (beleidsadviseur VGS)

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Zicht op de Kerk.