Home / Meditatie: Hoe kunnen wij de weg weten?

Meditatie: Hoe kunnen wij de weg weten?

Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet waar Gij heengaat, en hoe kunnen wij den weg weten? (Johannes 14:5) 

Het zijn kostbare momenten wanneer een leerling met vragen komt bij de meester of bij de leraar. Heel teer is het wanneer zo’n leerling in zijn of haar hart laat kijken. Daarin blijkt dat er vertrouwen is ontstaan. Het heeft ook vaak te maken met persoonlijke worsteling en nood. 

Verwarring 

Nood is er bij de discipelen, de leerjongeren van de Heere Jezus. Ze zijn in grote verwarring. De Heere Jezus heeft gesproken over Zijn begrafenis, toen Maria Hem zalfde. Toch heeft de schare Hem onder het geroep van Hosanna begeleid toen Hij Jeruzalem binnenkwam. Maar zojuist heeft Hij gezegd dat één van hen Hem zal verraden en dat Petrus Hem zal verloochenen. Zie eens hoe de discipelen de Heere Jezus aankijken! De verwarring is op hun gezichten te lezen. De Heere Jezus zegt dat Hij weggaat en weer terugkomt, opdat zij bij Hem mogen zijn. Hij zegt ook dat zij weten waar Hij heengaat en dat ze de weg weten. Thomas brengt de gedachten van de discipelen onder woorden: ‘Heere, wij weten niet waar Gij heengaat, en hoe kunnen wij den weg weten?’ 

Verwarring is iets dat wij allemaal kennen. Vooral voor kinderen en voor jongeren is er veel dat hen in verwarring brengt. Verwarring heeft alles te maken met de zonde in ons hart en leven. Doordat onze eerste ouders God de rug hebben toegekeerd, is het van nature donker geworden in ons hart en is ons verstand verduisterd. Verwarring heeft ook te maken met het werk van de duivel. Hij doet er alles aan om ons gevangen te houden in onwetendheid en verkeerde gedachten. Verwarring heeft te maken met wat er om ons heen gebeurt. Er zijn zoveel verschillende meningen, ook wanneer het gaat over geestelijke dingen. Geen wonder dat veel jongeren en kinderen verwarring ervaren. Wat een gelegenheid wanneer ze met hun vragen bij ons komen. Laten we die gelegenheden biddend benutten. 

Onderwijs 

De Heere Jezus gebruikt deze gelegenheid. Hij geeft onderwijs aan Zijn discipelen. Het beste onderwijs dat te bedenken is. ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.’ Christus wijst Zijn discipelen de weg door hen te wijzen op Zichzelf. Hij is de Weg tot de Vader. Hij is de Waarheid om bevrijd te worden uit alle verwarring van verkeerde gedachten. Hij is het Leven. In Hem ontvangen mensen geestelijk leven. Christus kennen, betekent de Vader kennen. Wanneer we Christus gezien hebben, dan hebben we de Vader gezien. Christus wordt ons in de Bijbel voor ogen getekend. Hij, Die Zichzelf aan het kruis heeft geofferd tot een betaling voor de zonde. Daarin schittert zijn onmetelijke liefde en ontferming. Daarin kijken we als het ware in het hart van de Vader. 

Wij moeten gelegenheden gebruiken om jongeren te wijzen op Christus. De Heilige Geest wil onze woorden gebruiken om jongeren te overtuigen van zonde. Van nature missen wij het doel van ons leven en dwalen we in de duisternis. Maar de Heilige Geest wil onze woorden ook gebruiken om jongeren te overtuigen van gerechtigheid. De Heere Jezus heeft alles gedaan wat nodig is om ons door het geloof rechtvaardig te maken voor God. Wij mogen jongeren erop wijzen dat de duivel, de overste van deze wereld, geoordeeld is. Door het lijden en sterven van Christus aan het kruis is de duivel een overwonnen vijand. Dat heeft de Heere Jezus getoond in Zijn opstanding en dat zal ten volle blijken in Zijn wederkomst. Wat hebben we een goede boodschap voor onze jonge mensen! 

Het is belangrijk dat we zelf een voorbeeld zijn van een leven met de Heere. Jonge mensen letten op ons en zien scherp. Er gaat een krachtig getuigenis van uit wanneer we oprecht de Heere liefhebben en voor Hem willen leven. Het liefhebben van de Heere komt bij Hem vandaan. Zijn liefde vervult mijn hart wanneer ik vanuit mijn zonde en ellende gelovig zie op Zijn volbrachte werk. Dit betekent niet dat we geen zwakheden of zonden meer hebben. Laten we niet proberen om die indruk te wekken. Het betekent dat we oprecht gemaakt zijn om onze zwakheden en zonden onder ogen te zien en te belijden. Zo blijft het een wonder om dagelijks te mogen leven uit hetgeen Christus gezegd heeft: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.’ 

Ds. J.A. van den Berg