Home / Samenwerking van waarde

Samenwerking van Waarde

Onderwijs van Waarde is een initiatief van VGS en wordt ondersteund door Driestar Educatief, RMU en de Reformatorische Oudervereniging. Op deze manier bereiken we een brede doelgroep uit alle geledingen van het onderwijs. Onze partners geven graag een inkijkje waarom ze het christelijk reformatorisch onderwijs zo belangrijk vinden en zich aansluiten bij het initiatief.

‘Een duidelijker christelijk geluid in het onderwijs’

In het christelijk reformatorisch onderwijs gaat elke dag de Bijbel open: de stem van de levende God. Die stem geeft richting aan het hele leven. Die stem bemoedigt, spoort aan, corrigeert en wijst de weg. We zijn blij dat er partners zijn die op dezelfde grondslag van Bijbel en belijdenis het christelijk-reformatorisch onderwijs dienen. Deze samenwerking kan ertoe leiden dat onder de zegen van God het christelijk geluid in het onderwijs duidelijker klinkt. Veel van onze activiteiten hebben een relatie met waardegedreven onderwijs. Dat blijkt o.a. uit het concept van het waardenonderwijs en de concrete ondersteuning van schoolteams aangaande waardegedreven burgerschapsonderwijs. Als kenniscentrum denken we ook op conceptueel niveau na over deze thema’s, bijvoorbeeld in onze christelijke schoolpedagogiek Gidsen.

Driestar Educatief – Jan Kloosterman & Robert Zoutendijk (bestuurders)

‘Medewerkers vormen als het gaat om burgerschap’

Het is uniek in de wereld: een eenheid tussen gezin, kerk en school, waarbij kinderen op school gevormd worden met de waarden die ze in de opvoeding en kerk
meekrijgen. De scholen dragen in belangrijke mate bij aan zowel geestelijke persoonsvorming als christelijk burgerschap van de kinderen. En dat is van waarde
voor de hele samenleving. Het is belangrijk dat we allemaal samenwerken aan datgene waar onze christelijk-reformatorische scholen voor staan. Dat geldt
voor alle groepen die bij school betrokken zijn en die de school dragen: bestuurders, directeuren, werknemers (onderwijsgevend en onderwijsondersteunend),
maar ook de ouders! De RMU werkt momenteel aan meningsvorming en standpuntbepaling rond en ondersteuning van werkers in het onderwijs als het gaat om
burgerschap en burgerschapsonderwijs.

Jan Schreuders (manager dienstverlening)

‘Voor een school die aansluit bij de opvoeding’

De keuze voor ouders om een school te kiezen die aansluit bij hun opvoeding is heel belangrijk en ligt zelfs verankerd in de Universele verklaring van de rechten van de mens. Samen met de doopbelofte van kerkelijke ouders maakt het dat de ROV pleit voor christelijk reformatorisch onderwijs. Onderwijs van Waarde wil vanuit een gemeenschappelijke basis en Bijbelse waarden het onderwijs ondersteunen. Dat kan alleen vorm krijgen wanneer ouders de identiteit en waarden op een school daadwerkelijk vormgeven. Dat bevorderen we door het bieden van lezingen, presentaties, trainingen, workshops, koffi emorgens enz. Daarnaast organiseert de ROV eens in de twee jaar een groot congres met diverse thema’s/sprekers en gaan we jaarlijks een regionale avondbijeenkomst houden met thema’s die (opvoeding)ondersteunend zullen zijn.

Gerdien Lassche (beleidsmedewerker)