Home / Boekenlijst

Op zoek naar leesmateriaal rondom bijbels onderwijs?

Onderwijsheid, Terug naar waar het echt om gaat; dr. C.P. Boele, Uitgeverij Klement, € 26,00
Onderwijsmensen moeten weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden. Dat kan alleen als leidinggevenden hun school echt school laten zijn in plaats van een bedrijf. Niete managementinformatie moet leidend zijn, maar de inhoud van het onderwijs, de passie van docenten en de atmosfeer.

Denken over onderwijs; Kees Meijlink, Damon, € 19,90
De auteur is docent filosofie en kritisch denken bij de Marnix Academie en Penta Nova. Dit boek gaat over het hoe, het waarom en het waartoe van onderwijs. Het vraagt de lezer mee te denken over een visie op onderwijs. Bij alle hoofdstukken gaat het om een benadering waarbij vragen worden gesteld als: Welke keuzes maken we bij de inrichting van ons onderwijs? Waardoor laten we ons leiden? Wat beogen we met ons onderwijs?

Vrijheid voor onderwijs, Een uitnodiging tot wisseling van je perspectief; Chris Hermans (red.), Damon (i.s.m. Verus), € 24,90
De uitgave bevat, naast een voorwoord van Berend Kamphuis, bijdragen van o.a. Paul Zoontjes, Ernst Hirsch Ballin en van Renée van Schoonhoven (Respect voor de godsdienst en levensovertuiging van ouders). 

Werk maken van christelijk leraarschap, Werkboek bij Gidsen. Een christelijke schoolpedagogiek; Bram Kunz, Henk Vermeulen, € 15,95
In navolging van Gidsen wordt gesproken over een opdrachtgeleide pedagogiek. Als leraar krijg je van de Heere de opdracht om een gids te zijn voor je leerlingen. Daarom bevat elk hoofdstuk een Bijbelstudie waarin de verbinding wordt gelegd met de schoolpraktijk. Zo nodigt de Bijbelstudie uit om het thema bij Bijbels licht verder te doordenken. Behalve een uitleg van Gidsen en een kort citaat vind je allerlei verwerkingssuggesties.

De plichten der ouders, naverteld voor opvoeders en kinderen; M.J. Ruissen, Den Hertog, € 17,50
Het betreft een bewerking van ‘De Plichten der ouders’ van Jacobus Koelman. Daarin geeft hij veel praktische tips en pedagogische aanwijzingen voor het opvoeden van kinderen, telkens gebaseerd op Gods Woord.

Gewoon speciaal; Op zoek naar een passende onderwijsplek voor een puzzelkind, Mettie de Braal, Ada de Jong, De Banier, € 11,95 (e-book € 8,99)
Dit boekje biedt m.n. ouders handvatten in de doolhof van onderwijs en zorg.

Geloof in onderwijs; dr. R. Toes, De Banier, € 12,95 (e-book € 9,99)
De auteur beschrijft in zijn boek tal van moderne ontwikkelingen aan de hand van de drieslag tijdloos, tijdbetrokken en tijdkritisch. Daarbij doet hij ferme uitspraken en stelt hij indringende vragen.

Inspirerend onderwijzen; De visie van ds. Golverdingen op kind en onderwijs, drs. D. van Meeuwen (red.), De Banier, € 9,95
Ds. M. Golverdingen heeft als predikant en pedagoog veel betekend voor het christelijk- reformatorisch onderwijs. ‘Inspirerend onderwijzen’ geeft de hooflijnen van zijn oeuvre kernachtig weer. Ook is een korte biografie van hem opgenomen en enkele pedagogische hoofdzaken uit zijn in 2022 uitgegeven catechismusverklaring.

Een venster op de hemel; dr. E. Mackay, De Banier, € 10,99 (e-book)
De auteur gaat in op de vraag naar de verhouding van het christelijke geloof en de inhoud van de schoolvakken. Hoe open je vanuit het vak dat je geeft een venster op God? In dit boek wordt gesproken over de verlegenheid hierin op christelijk-reformatorisch scholen en de oorzaken die dit heeft.

Hier ben ik; dr. E. Visser-Vogel en dr. B. de Muynck, De Banier, € 9,99 (e-book)
Persoonsvorming staat op veel christelijke scholen op de agenda. Iedereen ziet het belang ervan, maar tegelijkertijd blijft er onduidelijkheid over wat er precies mee wordt bedoeld. Dit boek geeft uitleg over begrippen en theorieën die bij christelijke persoonsvorming worden gebruikt. Het geeft handvatten hoe je hier als leerkracht een bijdrage aan kunt leveren.

Gids en pelgrim; dr. B. de Muynk, De Banier, € 9,99 (e-book)
De schoolloopbaan van kinderen is een lange reis. Leraren trekken daarbij als gids met hen mee. Ze zijn dus zelf ook pelgrim. Met deze beelden tekent de Muynck op uitnodigende wijze het karakter en profiel van een christelijke leraar met een duidelijke toepassing naar de praktijk.

De multiculturele refoschool; dr. J. Exalto, De Banier, € 14,95
In deze bundel staat de relatie tussen het reformatorisch onderwijs en de plurale en multireligieuze samenleving centraal. Die relatie is tegelijkertijd een spiegel voor de interne dynamiek van het reformatorisch onderwijs als deel van de Biblebelt en de ontwikkelingen daarbinnen in de omgang met levensbeschouwelijke diversiteit. De multiculturele refoschool is het derde deel in de serie ‘Biblebelt studies’.

Voor anker. De betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor leraren; dr. A.J. Kunz, De Banier, €10,95
De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) is één van de drie Formulieren van Enigheid die docenten op christelijk-reformatorische scholen moeten onderschrijven. Dit boek legt de NGB aan hen uit, gericht op hun beroepspraktijk. Het boek is verder geschikt voor iedereen die wil nadenken over leven bij de belijdenis in onze tijd.

Gidsen. Een christelijke schoolpedagogiek; Bram de Muynck en Bram Kunz, Kokboekencentrum, €39,99
Deze publicatie is bedoeld voor masterstudenten pedagogiek, lerarenopleiders en beleidsmakers. Het boek draagt bij aan visievorming van onderwijsprofessionals en aan de wetenschappelijke onderbouwing van christelijk leraarschap. Er verschijnt ook een werkboek bij om dit handboek voor alle leraren toegankelijk te maken.

Wees een gids! De Driestar tussen vreemdelingschap en participatie; dr. John Exalto (red.), Royal Jongbloed, €9,95
Beschrijft de geschiedenis van De Driestar sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw. Is een vervolg op “Wordt een heer!” dat de Driestarhistorie tot 1975 optekent.

Van jongs af aan geleerd. Bijbels onderwijs voor school en gezin; ds. G.H. Kersten, De Banier, €9,95
Deze uitgave bevat een selectie van leerzame teksten van ds. G.H. Kersten over Bijbelgetrouwe opvoeding en onderwijs. Ze zijn voorzien van een passend Bijbelgedeelte en psalmvers, aangevuld met actuele bespreekvragen. Deze gedeelten zijn zowel op scholen als in gezinnen bruikbaar en nuttig tijdens bezinningsmomenten.

Voor hart en hoofd; een essay over Christus-identiteit in het onderwijs, prof. dr. W. van Vlastuin, De Banier, e-book € 22,99
Wat bepaalt dé christelijk identiteit van het onderwijs. De auteur werkt het drievoudig ambt van Christus ten behoeve van het juiste zicht op vorming door leraren van leerlingen uit.

Onderwijs voor het onderwijs; ds. G.J. van Aalst (red.), 12,55 (e-book € 9,99)
Aan de hand van Bijbelteksten wordt door predikanten met onderwijservaring ingegaan op een Bijbelteksten die verschillende facetten van het leraar-zijn belichten

Woorden van wijsheid voor onderwijsgevenden, ds. G.J. van Aalst, e-book 9,99
Op vragen als: ‘Wat geeft u door?’, ‘Wat draagt u bij aan de wezenlijke vorming van kinderen en jongeren?’ en ‘Hoe zullen de leerlingen zich later uw lessen herinneren?’ wordt – aan de hand van een Bijbelgedeelte – antwoord gegeven door een oud-onderwijsman/predikant.

Van zuil naar zout; Christelijk onderwijs in een seculier klimaat, Dr. C.P. Boele, Kok, € 18,99 (e-book € 11,99)
Boele stelt in dit boek dat je bij de organisatie van christelijk onderwijs in een seculier klimaat niet dient te focussen op christelijke scholen maar op christelijk onderwijs.