12 juli 2018

Sociale veiligheid op onze scholen: hoe ondersteunt VGS?

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

VGS is voornemens om de visienota rond het thema homoseksualiteit, dat in 2008 is uitgebracht, te actualiseren. De aanleiding hiervoor is dat de ontwikkelingen op het gebied van de genderdiscussie zich zowel nationaal als internationaal in rap tempo op volgen. Zo is bijvoorbeeld door het ministerie van OCW in het voorjaar de emancipatienota uitgebracht en wordt de AWGB (Algemene Wet Gelijke Behandeling) uitgebreid met een expliciet verbod op discriminatie van transgender personen.

Proces
Het netwerk sociale veiligheid en seksuele diversiteit (zie onder) houdt zich bezig met het actualiseren van de visienota, en waar nodig ook de handreiking sociale veiligheid die in 2014 is uitgebracht. Dat zal in nauwe samenwerking gebeuren met de achterban en een aantal experts via een zorgvuldig proces. Aan het eind van dit jaar hopen we daartoe ook een achterbanbijeenkomst te organiseren. Het streven is om dan begin 2019 een geactualiseerd document te hebben, dat bouwstenen bevat voor de scholen om het beleid voor sociale veiligheid en seksuele diversiteit concreet vorm te geven, waarbij aandacht is voor de actuele situatie.

Visie
VGS vindt het belangrijk dat onze scholen sociaal veilig zijn. Daarom zetten we dit thema hoog op de agenda. Naast het actualiseren van beleidsdocumenten, die uitgaan van de Bijbelse waarden, gaat VGS binnenkort ook in gesprek met het ministerie van OCW over dit belangrijke thema. Natuurlijk mag er niet gediscrimineerd worden op basis van geslacht, daar staat de VGS ten volle achter. Echter, in hoeverre bestaat er straks nog ruimte voor andere opvattingen dan de mainstream? Mogen identiteitsgebonden scholen nog wel een Bijbels genormeerde opvatting hebben op seksualiteit? Dat punt zullen we blijvend onder de aandacht brengen in Den Haag.

Over het netwerk sociale veiligheid
Het netwerk is door de VGS opgericht in 2008 (toen heette het nog stuurgroep (homo)seksualiteit) en vergadert zo’n viermaal per jaar. Dit netwerk doet aan visieontwikkeling op het punt van sociale veiligheid en seksuele diversiteit binnen de scholen. Het netwerk staat onder leiding van de VGS en bestaat uit een brede doorsnee van de scholen en instellingen uit de VGS-achterban. Dat zijn leidinggevenden en beleidsmakers vanuit het PO, VO, MBO, HBO (Driestar educatief), RMU, VBSO en VGS. Doel van het netwerk is om de scholen te ondersteunen bij de visievorming vanuit Bijbels genormeerde opvatting. Een tweede doel is om in nauw contact te staan met politici en maatschappelijke organisaties ten behoeve van belangenbehartiging en vertegenwoordiging van het christelijk-reformatorisch onderwijs.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00