11 april 2018

Scholen mogen meetinstrument sociale veiligheid zelf ontwikkelen

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Sinds 1 augustus 2015 is de wet sociale veiligheid van kracht (lees hier meer over de wet). Daarin staat onder meer dat scholen sociale veiligheid van leerlingen moeten monitoren, zodanig dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op de school. Tot op heden was er onduidelijkheid over de manier waarop scholen dat moeten meten en met welk instrument. Onlangs werd een motie van CDA, CU en SGP in de Tweede Kamer aangenomen die hier duidelijkheid over moet scheppen, en die aansluit bij de bestaande wetgeving.

Eigen vragenlijst
De insteek van de motie is dat de lasten voor kleine scholen zo veel mogelijk moeten worden beperkt. Er komt nog een Algemene Maatregel van Bestuur waarin de eisen rond het meetinstrument wordt uitgewerkt. De motie verzoekt de regering bij de uitwerking in de AMvB ruimte te houden voor scholen om hun instrument zelf te kiezen, dan wel zelf te ontwikkelen. Vooral dat laatste is interessant omdat de Onderwijsinspectie op de lijn zit van erkende en gevalideerde instrumenten. Dat lijkt met deze motie te worden afgezwakt. Het biedt in ieder geval ruimte voor kleine scholen om zelf een eenvoudige vragenlijst te ontwerpen en bijvoorbeeld jaarlijks af te nemen, zonder daar een heel ingewikkeld instrument voor te hoeven inkopen. Minister Slob stelde nog in een reactie dat dit niet alleen voor kleine scholen, maar voor alle scholen ruimte biedt. De VGS blijft volgen hoe deze motie in de AMvB wordt verwerkt.