VGS

Pilot

De VGS zette, in samenwerking met de PO-Raad, dit jaar een pilot op van bestuurlijke visitaties voor eenpitters en kleine schoolbesturen. Begin 2020 vinden de eerste visitaties plaats. Aanmelden hiervoor kan niet meer, maar als VGS geven we hier graag een vervolg aan! Wilt u uw bestuur verder professionaliseren of een jaarlijkse zelfevaluatie doen? Doe dan mee aan een bestuurlijke visitatie door reformatorische collega-bestuurders!

Hoe werkt het?

Hoe gaat het in zijn werk? Besturen schrijven ter voorbereiding van de visitatie een zelfevaluatierapport, waarvoor een format is ontwikkeld. Daarbij wordt uw bestuur op vier domeinen onder de loep genomen: bestuurlijke opgave, bestuurlijke taak, bestuurlijk vermogen en sturing & governance. Tijdens de visitatie bespreekt de visitatiecommissie het rapport en eventuele andere aandachtspunten met het schoolbestuur en andere stakeholders zoals schoolleiders, de medezeggenschapsraad, en het toezichthoudend orgaan.

De visitatiecommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en secretaris en twee of drie bestuurders van andere schoolbesturen. Deze visitatiecommissie zal worden samengesteld uit collega-bestuurders uit het reformatorisch onderwijs, een adviseur van de VGS en een onafhankelijk voorzitter van de PO-Raad. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag dat aan het schoolbestuur wordt aangeboden.

Professionaliseringsinstrument

De bestuurlijke visitatie is ontwikkelingsgericht en kan dus ingezet worden als professionaliseringsinstrument. Sommige schoolbesturen voeren de visitatie uit met het oog op een inspectiebezoek dat verwacht wordt om te kijken of ze de zaken op orde hebben en wat er nog verbeterd kan worden.

Als u geĆÆnteresseerd bent in deelname aan een mogelijk vervolg van deze pilot, dan kunt u contact opnemen met Arnold van Huizen, a.vanhuizen@vgs.nl.