30 augustus 2018

“Het lerarentekort is het meest urgent in het PO”

Afgelopen vrijdag hebben de ministers Van Engelshoven en Slob een brief naar de Kamer gestuurd over de geïntensiveerde aanpak van het lerarentekort. De ministers stellen daarin dat het terugdringen van het lerarentekort niet alleen vraagt om landelijke actie, maar dat er ook meer maatwerk per regio nodig is. “Het lerarentekort is het meest urgent in het PO”, zo schrijven zij.

Regionale aanpak
Het lerarentekort verschilt per regio, waardoor een regionale aanpak noodzakelijk is. De Onderwijsraad riep het kabinet op een landelijke taskforce in te stellen vanwege de urgentie van dit tekort. De ministers geven nu aan dat zij vinden dat de door de Onderwijsraad geadviseerde taskforce regionaal moet worden ingezet voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

Maatregelen
Verder wordt benoemd welke maatregelen het kabinet al heeft genomen om de tekorten terug te dringen. Het collegegeld voor pabo-studenten is de eerste twee jaar gehalveerd. Er is 270 miljoen euro geïnvesteerd in salarissen en 430 miljoen euro in het tegengaan van werkdruk. Ook wordt geïnvesteerd in het bevorderen van instroom uit andere sectoren (zij-instroom) en herintreden. Er zijn subsidies beschikbaar om besturen te helpen om (aanstaande) leraren goed te begeleiden. Daarnaast wordt het nu ook mogelijk gemaakt dat deeltijdstudenten pabo die al een hbo-diploma hebben eerder voor de klas mogen. Hier zijn wel een aantal kwaliteitseisen aan verbonden.

Reactie VGS
Pieter Moens, bestuurder van de VGS reageert: “Meer geld vragen lost niet alle problemen op. Ik vind het positief en ook creatief datde  deeltijdstudenten pabo die al een hbo-diploma hebben eerder voor de klas mogen. Ook is goed dat wordt geïnvesteerd in herintreden.” De VGS zal ook zelf actief gaan meedenken aan een oplossing het tekort.

Initiatief werkgroep Lerarentekort
De VGS is in samenwerking met schooldirecteuren uit het PO en een aantal partnerorganisaties een initiatief aan het opstarten om het lerarentekort in het christelijk-reformatorisch onderwijs terug te dringen. Binnenkort zullen wij u informeren over de acties die worden genomen door deze werkgroep Lerarentekort.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arnold van Huizen MSc
  a.vanhuizen@vgs.nl
  0180-44 26 71
  06-12 77 62 49