Belangenbehartiging

VGS Besturenorganisatie is dé belangenbehartiger van het christelijk/reformatorisch onderwijs. Dat betekent dat bij de politiek, in de media en in andere organisaties de belangen van onze leden onder de aandacht worden gebracht. Hieronder staat kort weergegeven bij welke organisaties we permanent onze stem laten horen. Dat betekent overigens dat we ook constructief meedenken over oplossingen die nuttig zijn voor de hele breedte van het onderwijsveld.

Tweede Kamer
Een van de hoofdtaken van de VGS is het behartigen van de belangen van het reformatorisch onderwijs. Dit betekent concreet dat er bezoeken worden gebracht aan Tweede Kamerleden van alle partijen met onderwijs in hun portefeuille. In deze gesprekken wordt aandacht gevraagd voor allerlei onderwerpen die onze scholen raken. Van kerndoelen tot toelatingsbeleid en van inspectietoezicht tot bekostiging. Tevens proberen we om Kamerleden uit te nodigen op een VGS-school voor PO of VO. Heel duidelijk merken we dat daardoor het begrip en de waardering voor het reformatorisch onderwijs toeneemt.

PO-Raad en VO-Raad
De bestuurder van VGS Besturenorganisatie participeert in de bestuurlijke overleggen van de PO-Raad en de VO-Raad. Dit betekent concreet dat hij een aantal keer per jaar aan tafel zit met de voorzitters van deze Raden, samen met andere besturenorganisaties. Dit geeft ruim de gelegenheid om de standpunten van de VGS naar voren te brengen bij de Raden en andere organisaties.

Inspectie
De Onderwijsinspectie houdt een formeel overleg met besturenorganisaties. Hierin komen nieuwe toezichtkaders voor PO en VO langs en worden plannen voor de toekomst neergelegd. De VGS participeert hierin en kan daardoor vroegtijdig invloed uitoefenen op de toezichtkaders. Wij worden gevoed door kleine groepen bestuurders en directeuren vanuit de achterban om zodoende goede voeling te houden tussen plannen van de Inspectie en wat op de scholen gebeurt.

Overig
• VNG. Contacten met name over leerlingenvervoer, maar ook over instandhouding en gemeentelijk beleid.
• Raad van State. Informele contacten met medewerkers op inhoudelijke dossiers.
• Onderwijsraad. Er zijn regelmatig contacten met de voorzitter van de Raad. Ook wordt de VGS soms uitgenodigd om input te geven op discussies die de Onderwijsraad wil agenderen of adviezen die ze gaat schrijven.
• College voor de Mensenrechten. Op verzoek van de VGS vindt regelmatig een gesprek plaats. Met name rond de AWGB speelt het college een belangrijke agenderende en handhavende rol.
• RMU. Er is intensieve samenwerking met de RMU op arbeidsrechtelijk terrein. Daarnaast is er veel contact en afstemming op bestuursniveau.
• Internationaal/Brussel. Er zijn veel contacten in Brussel, zowel met SGP-fractie als met lobbyisten.

De VGS initieert en neemt deel aan allerlei overleggen binnen de kring van het reformatorisch onderwijs. Er vinden overleggen plaats met de kerken uit de achterban, er wordt actief deelgenomen aan het Bestuurdersoverleg VO, er zijn overleggen met de Jeugdbonden van de kerken, er wordt gesproken met verschillende federaties van VGS-scholen e.d.

Daarnaast participeert VGS Besturenorganisatie in verschillende ad hoc overleggen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en bij andere besturenorganisaties, bijvoorbeeld omtrent wetgevingstrajecten of actuele thema’s. Op deze wijze proberen wij enerzijds maatschappelijke trends te onderkennen en deze vervolgens ook te beïnvloeden. Ook willen we door het present zijn in de genoemde overleggen bijdragen aan het bevorderen van een juiste beeldvorming aangaande het reformatorisch onderwijs.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00